Dziś jest: 25-06-2018
Wystąpienie o interpretację przepisu ustawy – Prawo budowlane Drukuj

Okresowa kontrola systemów klimatyzacji na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 6 ustawy - Prawo budowlane

Wdrażając postanowienia art. 9 dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,  Sejm RP 19 września 2007 r. wprowadził obowiązek kontroli :
"6)   okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW". - Dz. U. z 2007 r. nr 191 poz. 1373

Należy wspomnieć, że Krajowa Izba  Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji wystąpiła z wnioskiem legislacyjnym i jego uzasadnieniem w Senacie i skrócono wymieniony okres z 5 lat do 4. Jednak Sejm odrzucił poprawkę w następstwie bardzo populistycznego wystąpienia SLD, sugerującego znaczący wzrost kosztów funkcjonowania budynków, a zatem wzrost czynszów (są dostępne na stronie internetowej Sejmu stenogramy).

Kolejno, w wyniku starań organizacji branżowych (Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji, a przede wszystkim Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji) oraz bardzo licznych protestów środowiska chłodniczego (ok. 2300 !) przy kolejnej nowelizacji ustawy - Prawo budowlane zdefiniowano uprawnionych do sporządzania przedmiotowych ocen. Zapisano w zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. w art. 62:
ust. 5 w brzmieniu:

"5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.”  - Dz.U. z 2009 r. nr 161 poz. 1279

Wskazano również w art. 64 ust. 3 w nowym brzmieniu:, że:

 „3. Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej oraz dokumenty, o których mowa w art. 63, powinny być dołączone do książki obiektu budowlanego.”.

W bieżącym roku nadzór budowlany zaczął kontrolować wypełnianie obowiązku przedmiotowej kontroli pod względem efektywności energetycznej zastosowanych w systemach klimatyzacji urządzeń chłodniczych. W rezultacie do Izby kierowano wiele zapytań w sprawie formy ocen efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych jak i terminu.

Ze względu na pewną niejednoznaczność w dwukrotnie nowelizowanym przepisie Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury o pisemną interpretację:

Wystąpienie o interpretację przepisu ustawy – Prawo budowlane

W związku z zapisem w ustawie – Prawo budowlane w art. 62 ust. 1 pkt. 6) wprowadzającym wymóg okresowych, raz na 5 lat, przeglądów pod względem efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych zastosowanych w systemach klimatyzacji oraz wejściem w życie samej zmiany ustawy z dniem 1 stycznia 2009 r. Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji zwraca się z uprzejmą prośbą o dokonanie interpretacji terminu funkcjonowania przedmiotowego obowiązku.

Uzasadnienie

Przyjmując datę wejścia przepisu, oznaczałoby, że dopiero po 5-ciu latach, tj. po 31 grudnia 2013 roku wszelkie objęte uregulowaniem systemy klimatyzacji winny być już ocenione.

Natomiast przyjmując za wyjściową datę zamontowania systemu, np. 1 stycznia 2007 r. termin sporządzenia oceny efektywności energetycznej upływałby 31 grudnia 2011 r. Wtedy wszelkie systemy klimatyzacji, oczywiście spełniające warunek mocy chłodniczej, powinny być ocenione w odpowiednim czasie, w okresach zależnych od ich uruchomienia, ale po dniu wejścia w życie zmiany ustawy.

Z sygnałów docierających do Izby za pośrednictwem firm serwisowo-montażowych wynika, że już obecnie nadzór budowlany zaczyna weryfikować przeprowadzenie przedmiotowych ocen, co budzi wątpliwości.

Departament Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury udzielił odpowiedzi, potwierdzając, że na przeprowadzenie przedmiotowych przeglądów jest już tylko dwa lata.

Jeżeli system klmatyzacji został zainstalowany po 1 stycznia 2009 r., to pierwsza ocena zastosowanego urządzenia chłodniczego winna być dokonana przed upływem 5 lat jego eksploatacji.

Przy okazji trzeba zwrócić uwagę, że Polska w związku z charakterem zobowiązania prawnego (wdrożenie dyrektywy !) przyjęła odmienną, nieco uproszczoną formę wymogu określonego w art. 9 dyrektywy. Podczas gdy w większości krajów unijnych jest mowa o kontroli całego systemu klimatyzacji, to w Polsce ocena efektywności energetycznej ogranicza się do zastosowanych urządzeń chłodniczych. Zatem wzorce postępowań, czy szablony protokołów dostępne w internecie właściwe w innych państwach, są nieodpowiednie dla polskich wymagań.

Dyrektywa została ostatnio znowelizowana. Uproszczono definicję systemu klimatyzacji, zresztą zgodnie z polską propozycją. Pojawia się sugestia, by terminy ocen efektywności energetycznej były powiązane z terminami, o których mowa w Rozporządzeniu 842/2006 w związku z kontrolą szczelności układów chłodniczych. Nowością jest konieczność wdrożenia w kraju członkowskim Unii trybu weryfikacji poprawności wykonywania przzedmiotowych ocen wraz z odpowiedzialnością eksperta za ewidentne błędy. Zatem prace, o których mowa w art. 62 ust. 1 okt. 6 powinny być wykonane solidnie. Celem opracowania wzorców Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji przystapiło do utworzenia właściwego zespołu problemowego - zgodnie z sugestią Ministra Infrastruktury. Wyniki prac będą upublicznione.


Tematy powiązane: