Dziś jest: 06-12-2022
Stanowisko organizacji branżowych Drukuj

dotyczy próby zakwalifikowania montażu pomp ciepła do robót budowlanych

Wnosimy o wykreślenie z projektu ustawy – Prawo energetyczne (druk sejmowy 946) art. 2 dotyczącego zmian w ustawie – Prawo budowlane.
Zdecydowanie sprzeciwiamy się zaliczeniu montażu pomp ciepła do robót budowlanych.

Wprowadzany zapis niesie ze sobą:
1.    poważne zmiany w zasadach funkcjonowania firm instalatorskich,
2.    stanowi zagrożenie dla małych podmiotów, które nie zatrudniają osób z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi,
3.    wspomniana zmiana wiąże się z podniesieniem kosztów pomp ciepła dla klientów branży,
4.    wspomniana zmiana jest całkowicie sprzeczna z z zamierzeniem promocji pomp ciepła,
5.    wprowadzana zmiana nie była konsultowana z resortem właściwym ds. budownictwa.
 

UZASADNIENIE
 

Pompy ciepła są układami chłodniczymi i co do zasad funkcjonowania nie różnią się od sprężarkowych urządzeń chłodniczych. Niebezpiecznym efektem wprowadzanych zmian jest włączenie, ogólnie biorąc, montażu układów chłodniczych do robót budowlanych.

Branża chłodnicza, najbardziej właściwa pod względem kompetencyjnym, jest branżą mechaniczną, która z zasady nie posiada uprawnień budowlanych, niezbędnych w przypadku wprowadzanej zmiany. Tylko nieliczni, zazwyczaj z wykształceniem sanitarnym, funkcjonujący w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła będą w stanie spełniać nowe wymogi prawne podczas realizacji montaży. W rezultacie duże firmy, gdzie często specjalista z takimi uprawnieniami jest zatrudniony, uzyskają nieuzasadnione przywileje na rynku.

Zatem należy się liczyć z ograniczeniem konkurencji wobec likwidacji części małych podmiotów i co za tym idzie ze wzrostem cen dla klienta. Nie sądzimy, że taki jest zamiar Wysokiej Izby, chociaż Rząd wyraźnie sprzyja lobbystów, promując zapis, zastraszając w bezpośrednim kontakcie protestujących i nie przedstawiając żadnego logicznego uzasadnienia.

Zwrócić należy uwagę, że wystąpienie wspomnianych lobbystów dotyczyło wyłącznie niejasnego przypadku gruntowych pomp ciepła, natomiast resort rozszerza zakres przepisu na wszystkie pompy ciepła, a zwłaszcza powietrzne, których montuje się najwięcej.

Wątpliwe są wyjaśnienia lobbystów o rzekomym braku jednolitej wykładni przepisów prawa budowlanego wobec funkcjonującej interpretacji Wydziału Prawno – Organizacyjnego Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, z której wynika, że pompy ciepła, a także wszelkie układy chłodnicze są urządzeniami technicznymi nieobjętymi przez prawo budowlane na żadnym  etapie.

Za wspomnianymi zmianami w ustawie – Prawo budowlane kryje się bądź brak wiedzy o problemie lub chęć zarobkowania na działaniach, które są dziś zbędne.

Przy okazji zwracamy uwagę, że proponowany w art. 5 ust. 2a w przedstawionym brzmieniu jest pozbawiony sensu. Dotyczy on promocji urządzeń konsumujących energię. Generalnie wszystkie urządzenie wykorzystują energię w identycznym stopniu niezależnie od jej źródeł pochodzenia. Sugerujemy zatem wykreślenie ust. 2a.

Sygnatariusze:

Branżowe Porozumienie Chłodnictwo – Klimatyzacja – Pompy Ciepła

Krajowa Izba Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła

Stowarzyszenia Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła

Stowarzyszenia Naukowo – Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji

Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji

Stowarzyszenia Energia i Ochrona Środowiska

 


Warto też pamiętać, z jakim pomysłem wystąpili wspomniani lobbyści w początkowej fazie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne. Oto ten pomysł:

W rezultacie, przykładowo tylko montaż jednostek zewnętrznych powietrznych pomp ciepła byłby  (wyłącznie instalacja na obiekcie istniejącym) zwolniony z konieczności wykonania i zatwierdzenia projektu budowlanego.

Faktycznie jest to promocja pomp ciepła.