Dziś jest: 06-12-2022
Sprawozdawczość ze stosowania substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów w chłodnictwie Drukuj

Wątpliwa podstawa prawna wymogu składania sprawozdań ze stosowania czynników będących substancjami kontrolowanymi oraz fluorowanymi gazami cieplarnianymi za rok 2015

Ukazał się Komunikat Ministra Środowiska ws. sprawozdań ze stosowania szwo i f-gazów  >>>

 

W Komunikacie podaje się:

Przypominamy również o obowiązku przekazywania sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych w terminie do 28 lutego za rok poprzedni, tj. do dnia 28 lutego 2016 r. za rok 2015. Obowiązek wynika z art. 39 ust. 2 i 3 ww. ustawy.

Natomiast przedmiotowa ustawa weszła w życie 10 lipca, a forma i zakres danych, które należy gromadzić na potrzeby sprawozdawcze zostały dopracowane dopiero 21 stycznia 2016 r.

Komunikat jest ewidentnym przypadkiem interpretacji zmierzającej do stosowania przepisu prawnego wstecz

Ustawa  z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, która weszła w życie 10 lipca 2015 r.,  w art. 39 wprowadza:
3. Obowiązek przekazywania sprawozdań, o których mowa w ust. 2, dotyczy także podmiotów:
1) stosujących substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, w rozumieniu definicji stosowania zawartej w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz w rozporządzeniu (WE) nr 842/2006 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych, z uwzględnieniem ich stosowania w produkcji, instalacji, serwisowaniu lub konserwacji urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, ruchomych urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej, gaśnic lub systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, a także w innych procesach;
2) prowadzących odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz rozporządzenia (WE) nr 842/2006 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych;
3) przywożących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkty, stacjonarne lub ruchome urządzenia, stacjonarne lub ruchome systemy ochrony przeciwpożarowej, gaśnice lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane, oraz dokonujących wywozu takich produktów, urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej lub gaśnic, a także systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Ponadto ust 2. art. 40  ustawy definiuje termin przekazania tych sprawozdań w sposób następujący:
Sprawozdania, o których mowa w art. 39 ust. 2, są przekazywane raz w roku do dnia 28 lutego za rok poprzedni.

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy Minister Środowiska wydał rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, w którym załącznik nr 1 wskazuje, że dane sprawozdawcze mają uwzględniać podział stosowania objętych regulacjami gazów aż na 30 rodzajów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła i pojazdów oraz urządzeń chłodniczych w pojazdach. Rozporządzenie to weszło w życie 23 stycznia 2016 r., a więc blisko po upływie miesiąca obecnego, rocznego okresu sprawozdawczego.

Natomiast praktyka funkcjonowania firm serwisowych objętych obowiązkiem sprawozdawczym przed wejściem w życie ustawy oraz cytowanego Rozporządzenia Ministra Środowiska nie wymagała gromadzenia tych danych szczególnie w odniesieniu do powszechniejszych gazów fluorowanych. Ponadto prawo Unii Europejskiej, które jest wykonywane przez krajową ustawę, również podobnego obowiązku nie nakłada.

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy Minister Środowiska wydał rozporządzenie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych, w którym załącznik nr 1 wskazuje, że dane sprawozdawcze mają uwzględniać podział stosowania objętych regulacjami gazów aż na 30 rodzajów urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, pomp ciepła i pojazdów oraz urządzeń chłodniczych w pojazdach. Rozporządzenie to weszło w życie 23 stycznia 2016 r., a więc blisko po upływie miesiąca obecnego, rocznego okresu sprawozdawczego.

Natomiast praktyka funkcjonowania firm serwisowych objętych obowiązkiem sprawozdawczym przed wejściem w życie ustawy oraz cytowanego Rozporządzenia Ministra Środowiska nie wymagała gromadzenia takich danych jak chociażby wyniki ważenia fluorowanych czynników po odzysku z podziałem na różnej wielkości układy chłodnicze i różne zastosowania w tym np. w klimatyzacji samochodowej i chłodnictwie mobilnym szczególnie w odniesieniu do powszechniejszych gazów fluorowanych. Ponadto prawo Unii Europejskiej, które jest wykonywane przez krajową ustawę, również podobnego obowiązku nie nakłada.

Należy pamietać, że na podstawie art. 47 pkt. 1) ustawy za nieprzekazanie w powyższym terminie sprawozdania może być nałożona na zobowiązany podmiot bardzo wysoka kara - do 3000 zł.

Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji sugeruje, aby wykonać obowiązek złożenia sprawozdania, wysyłając listem poleconym do jednostki je gromadzącej tzw. sprawozdanie zerowe z wyjaśnieniem, że firma nie dysponuje danymi za okres poprzedzający wejście w zycie przedmiotowego wymogu sprawozdawczego.