Dziś jest: 20-05-2019
Obradowało IV NWZ SN-T CHIK Drukuj

W dniu 15 maja 2010 r. w siedzibie organizacji odbyło się IV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  z następującym porządkiem obrad:

   1. zmiany statutu
   2. uzupełnienie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
   3. omówienie propozycji regulacji f-gazowej
   4. wnioski

Zasadnicznym celem Zgromadzenia było stworzenie właściwszych warunków rozwoju Stowarzyszenia m. in. poprzez doprecyzowanie niektórych zapisów statutu oraz dokonanie zmian w organach.

Obrady rozpoczęto w terminie drugim. Wybrano przewodniczącego zgromadzenia i komisje, a same obrady przeprowadzono zgodnie z regulaminem obrad walnych zgromadzeń obowiązujacym w Stowarzyszeniu.

Podjęcie działalności pożytku publicznego wraz z uruchomieniem bazy niezbędnej do efektywnej realizacji przedsięwzięcia „Zagospodarowanie powstających w układach chłodniczych zużytych substancji kontrolowanych poprzez dokładną regenerację w miejscu ich stosowania”  sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej spowodowało konieczność wyodrębnienia tych prac z ogólnej działalności Stowarzyszenia. Powołane Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa i Klimatyzacji (Oddział Stowarzyszenia) realizuje teraz wszelkie odpłatne działania pożytku publicznego w organizacji.

Nowy statut umożliwia podjęcie działalności gospodarczej przez jednostkę terenową posiadającą własną osobowość prawną. Krajowa Izba Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła (Oddział Stowarzyszenia - osoba prawna) uruchomi wykonywanie ekspertyz. Zaznaczyć trzeba, że poszukiwanie wykonawcy ekspertyzy technicznej z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji czy techniki pomp ciepła jest najczęstszym powodem odwiedzin strony sntchik.pl.

Przy "okazji" wyprostowano kwestię nadawania tytułu rzeczoznawcy.

Przyjęty statut nie został jeszcze ujawniony w rejestrze sądowym.

W drugiej części obrad przyjęto uchwałę ws. założeń do krajowej regulacji f-gazowej.

W dyskusji stwierdzono, że prace nad projektem założeń do ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych trwają w Ministerstwie Środowiska, a z wypowiedzi legislatorów wynikało, że do finału jest daleko.

Z uwagi na znaczenie regulacji Stowarzyszenie postanowiło wybrać najistotniejsze zagadnienia, których usytuowanie w prawie jest konieczne, jeśli przyszła regulacja ma być skuteczna.

Za nadrzędną uznano jakość przyszłych certyfikacji. Bardzo krytycznie należy się odnieść do forsowanej przez Krajowe Forum Chłodnictwa koncepcji deklaratywnej formy certyfikacji przedsiębiorców. W realiach krajowych certyfikacja taka stałaby sie fikcją. Stąd postanowiono przeciwdziałać tej koncepcji.

Kolejne zastrzeżenia budzi także proponowana przez Krajowe Forum Chłodnictwa certyfikacja personelu. Połączenie jednostek szkolących i oceniających oznacza w praktyce ocenę jakości pracy szkoleniowej przez samych szkolących. Z tym też nie można się zgodzić, jeśli certyfikat personelu ma być w posiadaniu osób z rzeczywiście odpowiednimi kwalifikacjami. Negatywne doświadczenia dały świadectwa kwalifikacji.

Organizacja podejmie zdecydowane wysiłki, by przyszłe certyfikacje były wiarygodne i nie stanowiły nadmiernych obciążeń finansowych dla występujących o certyfikat. Stowarzyszenie wystąpi z propozycją wskazania Urządu Dozoru Technicznego jako jednostki prowadzącej krajowe certyfikacje f-gazowe i nadzorującej działania zaangażowanych podmiotów i osób. 

W krajach, gdzie wprowadzono wysokie wymagania dla jednostek ubiegających się certyfikat (Austria, Szwecja, Holandia) wycieki z układów chłodniczych zmniejszono aż 5-krotnie !

Stowarzyszenie wystąpi z wnioskiem uregulowania w prawie certyfikatu osoby nadzorującej prace instalacyjno-montażowe w chłodnictwie. W 17 krajach Unii Europejskiej przyjęto odpowiednie przepisy określające status takiej osoby, a ocena uregulowania jest w tych państwach pozytywna.

W przyszłym prawie, korzystając z rozwiązań przyjętych przez Niemcy, należy określić warunki budowy szczelnych układów chłodniczych oraz sposób postępowania z urządzeniami, z których w skali rocznej wycieki czynnika są większe niż 3% napełnienia (w Niemczech przyjęto granicę 1%).

Stowarzyszenie poprze postulat I Walnego Zgromadzenia Czlonków Krajowej Izby Gospodarczej, by wzorem Hiszpanii i innych krajów wprowadzić obligatoryjność stałego nadzoru certyfikowanej firmy serwisu chłodniczego nad eksploatowanymi układami o napełnieniach większych niż 10 kg czynnika HFC.

Do ważnych wskazówek należą wyniki ankiety ""10 warunków skutecznego prawa służącego ograniczaniu emisji substancji zubożających warstwę ozonową i/lub wywołujących efekt cieplarniany". Są to zagadnienia:

  • "certyfikat" dla firm naprawiających klimatyzacje samochodowe,
  • uregulowanie dostępu do czynników chłodniczych i
  • uregulowanie dostepu do komponentów układów.

Z przeprowadzonych z Urzędem Dozoru Technicznego rozmów (m. in. 27 sierpnia 2009 r.) wynika, że system kar w przyszłej regulacji f-gazowej należy znacznie uprościć i oprzeć na już funkcjonujących przepisach o bezpieczeństwie środowiskowym urządzeń, wprowadzając karę wyłączenia układu chłodniczego z eksploatacji, który nie spełnia wymogów określonych w prawie.

Po dyskusji przyjęto uchwałę ws. założeń.

Następnie zakończono formalnie obrady.