Dziś jest: 26-04-2019
Drukuj

Regulamin Zarządu
STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

(aktualnie obowiązujący)


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
Zarząd w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków jest najwyższą władzą w Stowarzyszeniu. Pomiędzy posiedzeniami Zarządu funkcję tę wypełnia Prezydium.
§ 2
1. W skład Zarządu wchodzi nie więcej niż 11 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
2. W przypadku zmniejszenia się składu osobowego – Zarząd może dokonać uzupełnienia w drodze powołania innych osób, zwłaszcza które w wyborach uzyskały kolejno największą liczbę głosów. Uzupełniony w ten sposób skład osobowy Zarządu nie może przekroczyć 50% stanu liczebnego.

Rozdział II
Zebranie konstytucyjne

§ 3
1.    Zebranie konstytucyjne zwołuje i przewodniczy obradom  Prezes Stowarzyszenia, który też ustala protokolanta zebrania.
2.    Zebranie konstytucyjne powinno się odbyć nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia Walnego Zgromadzenia Członków.
3.     Warunkiem prawomocności zebrania konstytucyjnego jest udział w nim minimum 2/3 członków Zarządu. W przypadku braku kworum zwołuje się zebranie w drugim terminie, które zachowuje ważność w przypadku udziału 50% składu Zarządu.
4.    Celem podstawowym zebrania konstytucyjnego jest wybór spośród członków Zarządu jego  Prezydium.
5.    Prezydium Zarządu stanowią osoby uprawnione z mocy statutu do wyrażania woli w imieniu organizacji oraz dwóch członków Zarządu.
6.    Zebranie konstytucyjne może również rozpatrywać i inne sprawy na ogólnych zasadach, w zakresie kompetencji i obowiązków Zarządu.

Rozdział III
Zakres obowiązków i uprawnień oraz tryb pracy Zarządu

§ 4
1. Zakres obowiązków i uprawnień Zarządu obejmuje:
1.    Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i wytyczanie kierunków jego rozwoju.
2.    Wybór spośród członków sekretarza,
3.    Uchwalanie rocznych planów działania Stowarzyszenia.
4.    Uchwalanie regulaminów organizacyjnych, z wyłączeniem regulaminów Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej.
5.    Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości.
6.    Zwoływanie i ustalanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń.
7.    Podejmowanie decyzji w sprawie uzupełnienia składu Zarządu.
8.    Określanie uprawnień Prezydium Zarządu i przyjmowanie okresowych sprawozdań.
9.    Zatwierdzanie bilansu finansowego Stowarzyszenia.
10.    Powoływanie jednostek terenowych Stowarzyszenia, określanie ich celów, kompetencji, struktury organizacyjnej, miejsca siedziby i regulaminu wyborów organów zarządzających, warunków nadzoru nad organami zarządzającymi i trybu ich odwoływania, zawieszania oraz wyrażanie zgody na uzyskanie przez nie odrębnej osobowości prawnej,  jak i ustalanie zasięgu funkcjonowania.
11.    Uchylanie decyzji, uchwał jednostek terenowych Stowarzyszenia, jeśli są niezgodne z obowiązującym prawem lub interesem ogólnym organizacji.
12.    Odwoływanie władz jednostek terenowych Stowarzyszenia, jeśli działania tych władz są sprzeczne z interesem ogólnym organizacji lub prawem
13.    Podejmowanie uchwał o wyróżnieniu.
14.    Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji, podmiotów gospodarczych, fundacji, itp.
15.    Ustalanie wysokości wpisowego i sposobu jego wpłaty.
16.    W zależności od potrzeb Zarząd Stowarzyszenia może powoływać doraźnie lub na stałe komisje problemowe, będące organem pomocniczym przy opracowywaniu i realizacji określonych zadań.
17.    Sporządzanie rocznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia.
18.    Ustalanie warunków zatrudniania i zasad wynagradzania.
19.    Powoływanie Dyrektora biura jednostki terenowej Stowarzyszenia (dotyczy jednostek bez osobowości prawnej),
20.    Ustalanie ogólnych zasad wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia.
21.    Zawieszanie władz i ustalanie czasowego administratora dla jednostek terenowych, jeśli działania tych władz są sprzeczne z interesem ogólnym organizacji lub prawem.
22.    Ustalanie terminu i sposobu wpłaty składek członkowskich.
23.    Przyjmowanie i wykreślanie z listy członków, w tym na podstawie § 15 Statutu oraz prowadzenie rejestru członków.
24.    Nadzór nad pracą biur Stowarzyszenia.
25.    Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i organizowanie jego działalności gospodarczej oraz nabywanie i zbywanie środków trwałych.
26.    Opracowywanie preliminarzy finansowych  imprez lub przedsięwzięć.
27.    Wybór delegatów, przedstawicieli lub pełnomocników na zgromadzenia organizacji, w których Stowarzyszenie jest członkiem, akcjonariuszem, udziałowcem lub wspólnikiem.
28.    Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
29.    Zawiadamianie sądu rejestrowego oraz organu nadzorującego o zmianach statutu oraz danych podlegających wpisowi do rejestru;
30.    Organizowanie środków celem wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia i uchwał Walnych Zgromadzeń.
31.    Składanie Zarządowi kwartalnych sprawozdań finansowych.
32.    Przestrzeganie zasad działalności finansowej.
33.    Przygotowywanie projektów uchwał, stanowisk, wniosków, we wszystkich sprawach należących do kompetencji Zarządu lub Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd upoważnia Prezydium do realizacji swoich obowiązków i uprawnień. Uprawnienia te mogą dotyczyć czynności określonych w szczególności  w ust. 1 pkt. 19, 20, 21 22 i 23, niniejszego paragrafu.
3. Uprawnienia zapisane w ust. 1 pkt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 32 i 33 należą do zadań Prezydium Zarządu.
4. Decyzje Zarządu i jego Prezydium podejmowane są w formie uchwał lub ustaleń zwykłą większością głosów, przy udziale przynajmniej 50% uprawnionych do głosowania. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.
5. W ważnych kwestiach dopuszcza się możliwość wyłożenia w biurze Zarządu uchwały do akceptacji uprawnionych, na której pięć podpisów oznacza jej przyjęcie i zamknięcie terminu wyłożenia.
6. Zaleca się przed podjęciem uchwały przez Zarząd lub jego Prezydium przeprowadzenie konsultacji z wykorzystaniem łączności na odległość.
§ 5
1. Zebrania Zarządu odbywają się w drugą sobotę trzeciego miesiąca każdego kwartału. Prezydium Zarządu może zwołać zebranie w innym terminie, podając odpowiednią informację z wyprzedzeniem minimum 14 dni.
2. Projekt porządku zebrania przygotowuje Prezydium Zarządu.
3. W zebraniach Zarządu udział biorą:
-    członkowie Zarządu, z głosem stanowiącym oraz
-    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony członek,
-    Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego lub upoważniony członek,
-    zaproszeni goście.
4. Do udziału w zebraniach Zarządu mogą być zapraszane inne osoby w charakterze doradców i członkowie, których sprawa jest aktualnie przedmiotem obrad zebrania.
5. Obradom przewodniczy Prezes lub w wypadku jego nieobecności sekretarz.
6. Z zebrań sporządzany jest protokół i wykaz przyjętych ustaleń, który podpisuje protokolant. Protokół z zebrania jest udostępniony zainteresowanym nie później niż na 7 dni przed terminem następnego zebrania i podlega zatwierdzeniu.

Rozdział IV
Prezydium Zarządu

§ 7
Prezydium składa sprawozdania Zarządowi ze swojej działalności. Prezydium może przyjąć swój wewnętrzny regulamin.
§ 8
Zebrania Prezydium zwoływane są przez członka Prezydium, z wyprzedzeniem 7 dniowego terminu, w zależności od bieżących zadań.

Rozdział V
Zakres czynności i obowiązków członków Zarządu

§ 10
Członkowie Zarządu mają obowiązek:
-    uczestniczenia w zebraniach,
-    wywiązywania się z prac wynikających z podziału zadań oraz ustaleń Zarządu,
-    reprezentowania na zewnątrz ustaleń przyjętych przez władze i organy Stowarzyszenia.
§ 11
Prezes Zarządu:
-    reprezentuje Stowarzyszenie i kieruje jej działalnością,
-    przewodniczy zebraniom,
-    koordynuje prace członków Zarządu,
-    podpisuje dokumenty.
Sekretarz prowadzi dokumentację Zarządu i jego Prezydium oraz sprawuje nadzór nad biurami i jednostkami terenowymi.
Pozostali członkowie Zarządu:
    wg przyjętego podziału funkcji w Zarządzie.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2010 r.
 

zobacz starsze wersje   >>>