Dziś jest: 20-05-2019
poprzedni statut Drukuj

STATUT
STOWARZYSZENIA NAUKOWO-TECHNICZNEGO CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolną, demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją pożytku publicznego, o celach niezarobkowych, zrzeszającą inżynierów i techników specjalności chłodnictwo i klimatyzacja oraz zawodów pokrewnych.

§ 2
Stowarzyszenie jest naukowo-technicznym stowarzyszeniem twórczym.

§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 4
1.    Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.
2.    Stowarzyszenie ma prawo tworzenia jednostek terenowych zwanych oddziałami, sekcjami oraz placówkami naukowo-technicznymi i szkoleniowymi.
3.    Oddziały i placówki naukowe-techniczne oraz szkoleniowe mogą posiadać osobowość prawną.
4.    Placówki szkoleniowe mogą być współtworzone z innym podmiotem prawnym.

§ 5
1.    Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele na obszarze kraju i zagranicą.

§ 6
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

§ 7
1.  Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem:
STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE
CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI
2.    Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: SN-T Chłodnictwa i Klimatyzacji
3.    Stowarzyszenie może posiadać odznakę i sztandar oraz emblematy
4.    Stowarzyszenie używa następującej nazwy angielsko-języcznej:
AIR-CONDITIONING AND REFRIGERATION ENGINEERING ASSOCIATION.

Rozdział 2
Cele i zadania Stowarzyszenia
§ 8
Do celów i zadań Stowarzyszenia należą:
1)    ochrona globalnego środowiska naturalnego,
2)    rozwój nauki i techniki chłodniczej oraz klimatyzacyjnej i w pompach ciepła,
3)    badania i doradztwo techniczne, ekologiczne oraz ekonomiczne,
4)    dbałość o jakość wyrobów i usług oraz środowisko naturalne,
5)    podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
6)    wydawanie wyróżnień, w tym tytułów: rzeczoznawca oraz trener, w związku z działalnością Stowarzyszenia,
7)    działania na rzecz gospodarki narodowej i społeczeństwa w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacja oraz pomp ciepła i związanej z tym problematyki energetycznej,
8)    przestrzeganie etyki zawodowej inżynierów i techników,
9)    rozwijanie więzi koleżeńskich i zawodowych,
10)    reprezentowanie środowiska zawodowego i swoich członków.

§ 9
Cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez:
1.    podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska,
2.    prowadzenie poradnictwa w zakresie obowiązującego prawa ekologicznego,
3.    pomoc przy opracowywaniu wniosków o dotację ekologiczną,
4.    udzielanie pomocy publicznej na cele związane z ochroną środowiska,
5.    działania na rzecz: ograniczenia emisji szkodliwych gazów chłodniczych i zużycia energii, odzysku, regeneracji, gromadzenia zużytych czynników chłodniczych, płukania: układów chłodniczych i butli oraz wymiany olejów chłodniczych,
6.    badania i analizy czynników chłodniczych,
7.    prace doświadczalne, statystyczne, ekspertyzy i oceny, w tym efektów ekologicznych działań,
8.    analiza efektywności energetycznej nowych i stosowanych układów chłodniczych,
9.    projektowanie układów chłodniczych ze świadectwem efektywności energetycznej,
10.    organizacja odczytów, narad, konferencji, kursów, konkursów, szkoleń i wystaw technicznych, wyjazdów krajowych, zagranicznych i uczestnictwo w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła,
11.    przygotowywanie i ocena programów szkoleniowych,
12.    prowadzenie szkoleń zawodowych i przygotowujących trenerów oraz organizacja sesji szkoleniowych,
13.    prowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych, certyfikacji personelu, procedury egzaminacyjno-weryfikacyjnej dla rzeczoznawcy,
14.    współpraca z jednostkami naukowymi i ze szkolnictwem wyższym i średnim technicznym, branżowym, z resortami oraz stowarzyszeniami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi w realizacji celów Stowarzyszenia,
15.    popularyzacja wybranych zagadnień branżowych,
16.    przeprowadzanie sondażu opinii środowiska technicznego w zakresie tematyki dotyczącej chłodnictwa i klimatyzacji oraz przekazywanie wniosków do kompetentnych władz i/lub opinii publicznej,
17.    rozwijanie aktywności innowacyjnej, wynalazczej i naukowej oraz udzielanie fachowej pomocy wynalazcom, racjonalizatorom i reprezentantom nauki,
18.    popularyzowanie twórców i przedstawicieli nauki, wnioskowanie lub opiniowanie wystąpień o nadanie uprawnień zawodowych, odznaczeń państwowych, nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia naukowo-techniczne, organizacyjne i społeczne swoich członków,
19.    roztaczanie opieki nad młodymi inżynierami i technikami, kształtowanie ich postawy etyczno-zawodowej,
20.    występowanie w obronie interesów zawodowych i społecznych swoich członków.

§10
1.    Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje w oparciu o pracę społeczną swoich członków.
2.    Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§11
Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce zamieszkania oraz który
1) posiada wyższe lub średnie wykształcenie techniczne w zakresie chłodnictwa lub klimatyzacji,
2) w sposób szczególny związany jest z chłodnictwem lub klimatyzacją.

§ 12
1.    Każdy członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) brać udział w Walnym Zgromadzeniu;
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
c) zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia, oraz żądać informacji o sposobie ich załatwienia;
d) udziału we wszystkich podejmowanych przez Stowarzyszenie pracach, odczytach, konferencjach naukowo-technicznych, zebraniach, wyjazdach krajowych i zagranicznych oraz innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie, na ustalonych dla tych imprez warunkach,
e) korzystania z opieki i pomocy Zarządu w obronie interesów zawodowych i społecznych oraz innych form pomocy koleżeńskiej.
2. Postanowienia l pkt. d) i e) stosuje się również do członków wspierających; ponadto członkowie ci mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu.

§ 13
1. Każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:
a) brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia i uczestniczyć w jego zebraniach,
b) wykonywać w ustalonych terminach prace powierzone przez władze Stowarzyszenia oraz wywiązywać się należycie z zadań ustalonych przez Zarząd,
c) przestrzegać norm współżycia społecznego i etyki zawodowej, dbać o dobro Stowarzyszenia, stosować się do postanowień statutu i regulaminów,
d) opłacać składki członkowskie w ustalonych terminach.
2. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przynależności we właściwym, ze względu na swój adres zamieszkania, oddziale Stowarzyszenia, jeśli taki zostanie powołany.

§ 14
Członkowie są przyjmowani i skreślani decyzją Zarządu Stowarzyszenia. Przyjęcie do Stowarzyszenia członków zwyczajnych wymaga poręczenia dwóch członków wprowadzających.

§ 15
1. Członek Stowarzyszenia może być skreślony z listy jego członków na skutek:
1) zgłoszenia na piśmie wystąpienia z Stowarzyszenia,
2) nie wypełniania bez usprawiedliwienia obowiązków członka Stowarzyszenia określonych w § 13 niniejszego Statutu,
3) zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok;
2. od skreślenia z listy członków przysługuje odwołanie w kwestii przywrócenia członkostwa w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

§16
1. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko (nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz - gdy chodzi o osoby prawne - zakres deklarowanej Stowarzyszeniu pomocy.
2. Członkostwo w Stowarzyszenie powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków, o czym Zarząd powiadamia zainteresowanego.
3. Potwierdzenie członkostwa następuje poprzez wręczenie legitymacji wg wzoru ustalonego przez Zarząd.

Rozdział 4
Organizacja Stowarzyszenia i władze
§17
1. Organami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenia;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna;
d) Sąd Koleżeński.
2. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia nie mogą być jednocześnie członkami Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego oraz pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub podległości albo nadrzędności służbowej z tytułu zatrudnienia.
3. Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego trwa 4 lata.
4. Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego wybierani są przez Walne Zgromadzenia w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.

§18
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia;
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem;
c) wybór Prezesa Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia;
d) rozstrzyganie odwołań od skreślenie z listy członków;
e) określenie wysokości rocznej składki członkowskiej;
f) dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia - zwykłą większością głosów;
g) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia i o innych sprawach, dla których Statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia.

§19
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co 4 lata, jako sprawozdawczo-wyborcze, obejmujące swym tematem pełny zakres kompetencji zawarty w § 18 niniejszego Statutu.
2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 liczby członków Stowarzyszenia określający sprawy wymagające rozpatrzenia Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie; Zgromadzenie, takie może zwołać również Zarząd z własnej inicjatywy.
3. Organ zwołujący Walne Zgromadzenia powinien powiadomić wszystkich członków na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad nie później niż 14 dni przed tym terminem.
4. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenia zmieniony lub rozszerzony.

§20
Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał:
1) w pierwszym terminie - gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków;
2) w drugim terminie - po upływie 30 min. bez względu na liczbę członków obecnych.

§21
1.    Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają, zwykłą większością głosów, przy czym przy ich obliczaniu uwzględnia się tylko głosy za i przeciw uchwale.
2.    Dopuszcza się możliwość podjęcia uchwały przez członków oraz inne organa Stowarzyszenia w drodze głosowania korespondencyjnego. Organy wewnętrznie przyjmą zasady tych głosowań.
§22
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, Sekretarz i członkowie. O liczbie członków Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów - członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od Walnego Zgromadzenia, dokonując wyboru Sekretarza.
4. Zarząd przyjmuje swój wewnętrzny Regulamin.

§23
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
c) zwoływanie Walnych Zgromadzeń;
d) uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia;
e) przyjmowanie i skreślanie z listy członków oraz prowadzenie rejestru członków;
f) sporządzanie sprawozdań z działalności i przedkładanie ich Walnemu Zgromadzeniu;
g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
h) reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz;
i) zawiadamianie sądu rejestrowego oraz organu nadzorującego o zmianach statutu oraz
danych podlegających wpisowi do rejestru;
j) wykonywanie innych zadań przewidzianych w Statucie;
k) podejmowanie uchwał o wyróżnieniu.
l) podejmowanie uchwał o realizacji przez Stowarzyszenie zadań z zakresu działania organów administracji publicznej,
m) sporządzanie rocznego sprawozdania z merytorycznej działalności Stowarzyszenia oraz rocznego sprawozdania finansowego i podawanie ich do publicznej wiadomości na stronie internetowej Stowarzyszenia,
n) powoływanie oddziałów,
o) powoływanie sekcji i placówek naukowo-technicznych, szkoleniowych oraz ich zarządów.
2. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracą Zarządu; w razie jego nieobecności zastępuje go Sekretarz.

§24
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

§25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd;
b) kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
c) kontrola przestrzegania i wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia przez Zarząd;
d) przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi;
e) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień;
f) wykonywanie innych czynności przewidzianych w niniejszym Statucie.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brania udziału w pracach Zarządu z głosem doradczym.

§26
1. Komisja Rewizyjna składa się z niemniej niż 3 członków i wybiera za swego składu na pierwszym posiedzeniu – przewodniczącego oraz przyjmuje swój wewnętrzny Regulamin. O liczbie członków Komisji każdorazowo decyduje Walne Zgromadzenie.
3.    Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:
-    skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
-    ani pozostające z członkami organu zarządzającego w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy jej członków.

§27
1.    Sąd Koleżeński jest organem powołanym do czuwania nad przestrzeganiem statutu, regulaminów wewnętrznych i zasad etyki oraz rozpatrywania sporów między osobami pełniącymi funkcję we władzach i organach Stowarzyszenia, a także sporów między członkami Stowarzyszenia.
2.    Sąd Koleżeński składa się z niemniej niż 4 członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza, których wybiera ze swojego składu na pierwszym posiedzeniu.
3.    Sąd Koleżeński orzeka w składzie 2-osobowym.
4.    Odwołania  od  orzeczeń  rozpatruje  Sąd Koleżeński w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.
5.    Sąd Koleżeński może udzielać następujących kar:
a.    upomnienia – za zaległości finansowe wobec organizacji,
b.    nagany – za niewypełnianie w należytej jakości powierzanych zadań,
c.   zawieszenia w prawach członka do pięciu lat – za niestosowanie się do uchwał organów Stowarzyszenia,
d.    wykluczenia ze Stowarzyszenia – za nieprzestrzeganie statutu oraz działanie na szkodę organizacji.
6.    Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w I-szej instancji przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego w II-giej instancji w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia.
7.    Zasady i tryb postępowania przed Sądem Koleżeńskim określa regulamin przyjęty przez organ.
8. Sąd Koleżeński dokonuje wykładni Statutu i regulaminów wewnętrznych.
9. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego sprawuje pieczę nad przygotowaniem i przebiegiem kampanii wyborczej do otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia.

§28
1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej oraz Sądzie Koleżeńskim ustaje na skutek upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 17 ust. 3, uważa się:
a) złożenie sprawozdania na Walnym Zgromadzeniu, na którym dokonuje się wyboru nowych władz;
b) ustania członkostwa w Stowarzyszenie;
c) zrzeczenia się udziału w tych władzach;
d) odwołania przez Walne Zgromadzenia.
2. W przypadku nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium, wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek biorący udział w Walnym Zgromadzeniu.
3. Na miejsce członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia, których członkostwo ustało, wchodzą do końca kadencji w pierwszej kolejności osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno największe liczby głosów. Kooptacja nie może dotyczyć więcej niż 50 % członków tych organów.

§29
1. Dla obsługi administracyjnej Stowarzyszenia, Zarząd może utworzyć biuro Stowarzyszenia, określając jego organizację i zakres czynności.
2. Zarząd Stowarzyszenia może powołać i odwołać komisje problemowe w celu realizacji zadań określonych w Statucie oraz wynikających z podjętych uchwał i planów pracy Stowarzyszenia.

Rozdział 5
Majątek Stowarzyszenia
§30
1. Składniki majątkowe i fundusze Stowarzyszenia stanowią:
a) dochody z wpisowego i składek członkowskich;
b) dotacje, zapisy, darowizny i spadki;
c) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
d) majątek ruchomy i nieruchomy;
2. Wszystkie dochody ze składników majątkowych oraz fundusze o których mowa w ust. 1 można przeznaczyć wyłącznie na statutową działalność Stowarzyszenia.
3. Funduszy, o których mowa w ustępie 1 jak i dochodów z działalności odpłatnej oraz majątku Stowarzyszenia nie można przeznaczyć na udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań członków Stowarzyszenia, członków władz lub pracowników oraz innych osób.
4. W zakresie gospodarki składnikami majątkowymi Stowarzyszenia zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w § 8,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
5. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.

§ 31
1. W zakresie wynikającym z prowadzonej działalności Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród Prezesa, Sekretarza i członka Zarządu Stowarzyszenia. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

§ 32
1.    Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2.    Zarząd Stowarzyszenia określa rodzaje nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz rodzaje działalności gospodarczej.
3.    Działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza nie mogą być tego samego rodzaju.
4.    Dochód z działalności gospodarczej przeznacza się na działalność statutową.

Rozdział 6
Jednostki terenowe Stowarzyszenia
§33
1.    Jednostki terenowe Stowarzyszenia dzielą się na: zwykłe i z osobowością prawną.
2.    Jednostki terenowe powoływane są na wniosek członków uchwałą Zarządu Stowarzyszenia zatwierdzającą: siedzibę  jednostki, jej regulamin, cele działalności, spójne pod względem merytorycznym z celami Stowarzyszenia oraz tryb nadzoru nad działalnością jednostki.

§34
1.    Organami jednostki terenowej są:
-    Walne Zgromadzenie Członków jednostki terenowej,
-    Zarząd jednostki terenowej,
-    Komisja Rewizyjna jednostki terenowej, przy czym dopuszcza się wypełnianie tej funkcji przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia,
-    Sąd Koleżeński (opcjonalnie)
-    Rada naukowo-techniczna (opcjonalnie), która powoływana jest przez Walne Zgromadzenie w składzie minimum 3 osób, w tym przewodniczący.  Rada jest organem doradczym Zarządu z uprawnieniem do przygotowania projektów uchwał.
2.    Do sposobu nabywania członkostwa i jego utraty, praw i obowiązków mają zastosowanie przepisy rozdz. 3 niniejszego statutu, odpowiednio.
3.    Nabycie członkostwa w oddziale jest równoznaczne z członkostwem w Stowarzyszeniu.

§35
Do organów oddziału mają zastosowanie przepisy rozdz. 4 niniejszego statutu, odpowiednio.

§36
1.    Zarząd jednostki terenowej liczy co najmniej 3 osoby, w tym prezesa i sekretarza. O liczbie członków Zarządu każdorazowo decyduje Zarząd Stowarzyszenia.
2.    Zarząd lub Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jednostki terenowej z zachowaniem zasad określonych dla Zgromadzeń Stowarzyszenia.

§37
 (dotyczy wyłącznie jednostek terenowych z osobowością prawną)
1.    W ramach prowadzonej działalności jednostka terenowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
2.    Do wykonywania czynności prawnych w imieniu jednostki terenowej Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch osób Prezesa lub Sekretarza oraz jednego z członków Zarządu jednostki. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd jednostki terenowej.
3.    Jednostka terenowa, na podstawie odrębnej decyzji swojego Zarządu, może prowadzić działalność gospodarczą.
4.    Działalność gospodarcza, o której mowa w ust.3, winna być rodzaju innego niż działalność pożytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie.


§38
(dotyczy wyłącznie jednostek terenowych z osobowością prawną)
1.    Do zasad tworzenia majątku i nim gospodarowania w jednostkach terenowych mają zastosowanie zapisy §30 niniejszego Statutu.
2.    Funkcje nadzorczo-kontrolne wypełnia Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisja Rewizyjna w ramach swoich kompetencji.

Rozdział 7
Przepisy końcowe
§39
Uprawnienie do rozwiązania terenowej jednostki posiada Zarząd Stowarzyszenia.

§40
1.    Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2.    W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
3.    Likwidację jednostki terenowej przeprowadza Zarząd Stowarzyszenia.
4.    Składniki majątku Stowarzyszenia w przypadku jego likwidacji, wymienione w § 30 niniejszego Statutu, mogą być przekazane wyłącznie organizacjom pożytku publicznego.

* * *
Niniejszy Statut obowiązuje od 9 października 2009 r.


Wyjaśnienie do pkt. 6) w § 8.

W związku z niezakończonym postepowaniem w sądzie rejestrowym oraz sprawą sądową w Sądzie Okręgowym z wniosku Urzędu Prezydenta m. st. Warszawy (sprawa odwoławcza - w I instancji wygraliśmy - sąd uznał nasze stanowisko),  rozjaśniony fragment zapisu statutu dziś nie funkcjonuje. Termin sprawy odwoławczej 15 lipca 2010 r.


Starsze wersje statutu