Dziś jest: 20-05-2019
Regulamin głosowań Drukuj

STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNEGO CHŁODNICTWA I KLIMATYZACJI
Regulamin głosowań
z wykorzystaniem komunikacji na odległość

§ 1
1.    Niniejszy regulamin odnosi się do głosowań w kwestiach uchwał, decyzji lub stanowisk na wszystkich szczeblach organizacji, w tym terenowych jednostek organizacyjnych.
2.    Z tej formy głosowań wyłączone są:
§    Sąd Koleżeński
§    Zarząd lub jego Prezydium, w chwili gdy przedmiotem decyzji lub uchwały jest sprawa znacznej wartości.

§ 2
1.    Treść zagadnienia poddanego ocenie lub przyjęciu na drodze głosowania z wykorzystaniem komunikacji na odległość przedstawia i przeprowadza działanie oraz ogłasza wyniki przedstawiciel organu, którego sprawa dotyczy.
2.    Uchwały i stanowiska członków Stowarzyszenia z wykorzystanej tej formy głosowań mogą dotyczyć spraw objętych kompetencjami Walnego Zgromadzenia.
3.    Głosowania w tych kwestiach przeprowadza Zarząd Stowarzyszenia na wniosek własny lub Komisji Rewizyjnej, który też ogłasza wyniki.

§ 3
Głosowanie trwa:
§    minimum jeden tydzień, gdy dotyczy ogółu członków,
§    maksimum 4 dni, gdy dotyczy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej,
§    Prezydium Zarządu okres trwania swoich głosowań może skrócić, w zależności od potrzeb.

§ 4
Głosowanie przeprowadza się z wykorzystaniem formy elektronicznej, w tym internetu lub sms-a, także na drodze komunikacji telefonicznej i telefaksowej.

§ 5
1.    Przeprowadzający głosowanie po upływie terminu, o którym mowa w § 3, ogłasza, z wykorzystaniem łączności elektronicznej, wyniki w formie protokołu.
2.    W sprawach obejmujących ogół członków przysługuje zażalenie na błędne zaliczenie głosu, które można wnieść w ciągu 48 godzin od ogłoszenia.
3.    Zażalenie wnosi się do Komisji Rewizyjnej.
4.    W przypadku braku wpływu zażalenia na wynik Komisja Rewizyjna nie zarządza ponowienia głosowania.

§ 6
Wszelkie działania po upływie terminów powyższych podanych są bezskuteczne.

§ 7
1.    Za sprawy znacznej wartości, o których mowa w § 1, przyjmuje się te przekraczające kwotę 50 tys. zł
2.    Zarząd Stowarzyszenia lub jednostki terenowej może tę granicę obniżyć.

§ 8
Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą nr 11 w zw. z §21 ust. 2 Statutu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w dniu 25.10.2008 r.