Dziś jest: 06-12-2022
Warunki uzyskiwania tytułu rzeczoznawcy Drukuj

III Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji uregulowalo tryb nabywania tytułu rzeczoznawcy następująco:

Uchwała Nr 9

III NWZ członków Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji
ws. procedury nadawania tytułu rzeczoznawcy
 

Mając na uwadze potrzebę stałego podnoszenia rangi tytułu rzeczoznawcy chłodnictwa klimatyzacji i pomp ciepła i zbliżenia procedury do warunków określonych w prawie budowlanym postanawia się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się obowiązek udokumentowania wykształcenia i właściwej praktyki zawodowej oraz egzamin kwalifikacyjny na tytuł rzeczoznawcy.

§ 2
Za odpowiednie wykształcenie uznaje się dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku mechanicznym, mechaniczno-energetycznym lub pokrewnym.

§ 3
Za odpowiednie uznaje się doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie dwuletniej pracy związanej z układami chłodniczymi przynajmniej w zakresie współuczestniczenia przy:

 • projektowaniu i doborze komponentów,
 • prowadzeniu prac montażowych lub modernizacji,    oraz
 • pracach naprawczych i konserwacji.

 

§ 4
Egzamin kwalifikacyjny złożony z części pisemnej i ustnej obejmuje zagadnienia:
1) znajomości procesu budowlanego;
2) umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, a w szczególności znajomości:
a) warunków technicznych, jakim winny odpowiadać układy chłodnicze z uwzględnieniem lokalnego i globalnego bezpieczeństwa ich funkcjonowania;
b) sposobów oceny i poprawy efektywności energetycznej;
c) właściwych przepisów ochrony środowiska.

§ 5
Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez Zarząd organizacji. Zarząd przyjmuje, na drodze uchwały, regulamin egzaminów.

§ 6
Pozytywny wynik egzaminu jest jedyną podstawą do nadania tytułu rzeczoznawcy.

§ 7
Rzeczoznawca, celem czynnego wykonywania swoich uprawnień, zrzesza się w Krajowej Izbie Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła i podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności rzeczoznawcy.

§ 8
Zawieszenie w prawach członka w Izbie powoduje zakaz wykonywania czynności rzeczoznawcy, na okres zawieszenia, zaś utrata członkostwa - na okres utraty.

§ 9
Uprawnienia rzeczoznawcy obejmują :

 • projektowanie i dobór właściwych komponentów z uwzględnieniem efektywności energetycznej,
 • kierowanie robotami w zakresie instalacji obejmujących układy chłodnicze, ich sterowania i monitoring,
 • ich instalowania w procesie budowy lub remontu,
 • sporządzanie ekspertyz i ocen ekonomicznych, technicznych oraz technologicznych,
 • posługiwanie się legitymacją i pieczęcią w poradnictwie i obrocie gospodarczym prowadzonym pod auspicjami Izby.

 

§ 10
Tytuły rzeczoznawcy wydane na podstawie dotychczasowej procedury zachowują swoją ważność.

§ 11
Uchwała zostaje przyjęta jednogłośnie.

§ 12
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2010 r.


Opłata za procedurę nadania tytułu rzeczoznawcy wraz z dyplomem, pieczęcią i legitymacją wynosi 600 zł. Opłata za egzamin - 100 zł

Wniosek


Tematy powiązane:

 • regulamin szczegółowy określający tryb uzyskiwania uprawnień rzeczoznawcy
 • Krajowa Izba Rzeczoznawców Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła - statut
 • ubezpieczenie OC rzeczoznawcy