Dziś jest: 01-07-2022
Świadectwa kwalifikacji Drukuj

 Terminy kursów i egzaminów na świadectwa kwalifikacji

Informujemy, że  w związku z uchyleniem ustawy z dnia 20 kwienia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową przez ustawę z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę oznową i (o) fluorowanych gazach cieplarnianych kursy na świadectwo kwalifikacji zostały zakończone. Wydane świadectwa zachowują ważność do dnia podanego w dokumencie.

 Aktualnie prowadzona jest certyfikacja personelu i przedsiębiorców na podstawie w.w ustawy. Jednostką certyfikującą jest Urząd Dozoru Technicznego więcej informacji >>>

Wkrótce jednostką przeprowadzającą egzaminy będzie Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji     

tel.   22 632 2655    faks  22 632 3471  KONTAKT   po 15:00 

Zajrzyj tu 16.02.2016 po świeże informacje.


Poniżej informacja nieaktualna:

W związku z uruchomieniem kursów i egzaminów na Świadectwa kwalifikacji na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. 121 poz. 1263 z późn. zm.) publikujemy niezbędne informacje i kalendarz szkoleń i egzaminów. Wobec potrzeby wyjaśnienia uprawnień niektórych podmiotów do wydawania Świadectw kwalifikacji oraz koniecznością ścisłego przestrzegania wymogów prawnych doprecyzowujemy warunki działań Stowarzyszenia w przedmiotowym zakresie.

Terminy    


Kto może uczestniczyć ?

Jednodniowe szkolenia są przeznaczone dla osób  przedłużających uprawnienia jak i dla posiadających średnie wykształcenie techniczne.

Osobom, które ubiegają się o nowe Świadectwo kwalifikacji i muszą uczestniczyć w pełnym kursie, o którym mowa w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie programów kursów, przeprowadzania egzaminów oraz wzoru świadectwa kwalifikacji w zakresie substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 195, poz. 2009), gdyż nie posiadają minimum zawodowego wykształcenia (technicznego) proponujemy 2-dniowe szkolenie, w dwóch oddzielnych terminach w wybranym przez Państwa mieście wojewódzkim. Za kurs i egzamin obowiązuje opłata stale w tej samej wysokości co za jednodniowe szkolenie + egzamin - 290 zł. Termin pierwszego dnia kursu uzgadniamy indywidualnie ze zgłaszającymi się. Drugi dzień kursu odbywa sie łącznie z osobami, których z racji przepisów kurs podstawowy nie obowiązuje.

Osoby, bez dostatecznej wiedzy i doświadczenia chłodniczego, winny wcześniej uzupełnić swoje kwalifikacje.

Kurs nie przygotowuje do wykonywania zadań serwisanta urządzeń chłodniczych, który jest zawodem regulowanym (ograniczony dostęp) !


Kiedy należy zgłosić się na kurs i egzamin ?

Z uwagi na fakt, że kursy i egzaminy przeprowadzamy w wybranych miastach wojewódzkich i ze znacznym wyprzedzeniem organizujemy spotkania, stąd zachęcamy do:

  • wcześniejszego dokonywania zgłoszeń na już podane terminy,
  • sygnalizowania zainteresowania uczestnictwem w naszych kursach, nawet gdy termin nie jest jeszcze ogłoszony. Wówczas właściwy termin uzgodnimy z zainteresowanymi.

Ponieważ dostępny na stronie internetowej formularz nie posiada zbyt wielu opcji, wobec tego wszelkie uwagi należy zamieszczać w polu opisowym "treść zapytania".


Formy kontaktu

Biuro organizacji aktualnie nie zatrudnia personelu, stąd przeważnie do godziny 15-tej nie odbieramy telefonów. Zatem prosimy o pozostawianie wiadomości na sekretarce lub o telefon po 15-tej. Zgłoszenia na szkolenia należy dokonywać z wykorzystaniem formularza.

Dziękujemy za stosowanie preferowanej przez nas formy kontaktu !


Zasady rozliczeń

Pragniemy zwrócić uwagę, że szkolenia i egzaminy są realizowane w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego. Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Oznacza to, że działalność edukacyjna organizacji nie może być dochodowa.

Koszt uczestnictwa w szkoleniu jak i egzaminie został określony na łączną kwotę 290 zł.

Za wpłaty wystawiamy rachunek.. Opłata musi być wniesiona przed rozpoczęciem kursu.

Dla płatności przelewem - konto bank  Lukas 59 1940 1076 3066 2791 0000 0000


Na co przeznaczamy wpływy z działalności edukacyjnej ?

Krajowe regulacje f-gazowe określą tryb nabywania certyfikatów dla osób zaangażowanych w instalowanie, serwisowanie i konserwację układów chłodniczych zawierających fluorowane czynniki chłodnicze. Uzyskanie certyfikatu musi być poprzedzone pozytywnym wynikiem egzaminu. Do przeprowadzania egzaminów niezbędna jest baza właściwa zarówno pod względem lokalowym jak i wyposażenia technicznego. Należy podkreślić, że Stowarzyszenie korzysta z poważnych preferencji przy pozyskiwaniu lokali w związku posiadanym statusem organizacji pożytku publicznego. W Warszawie już dobrą bazę lokalową posiadamy. Natomiast wyposażenie techniczne, niezbędne do przeprowadzania egzaminów, winno być zbudowane od podstaw we własnym zakresie. Dysponujemy zagranicznymi wzorami stanowisk egzaminacyjnych.

Z drugiej strony, organizacja podejmuje działania, by koszt przeprowadzania egzaminów był możliwie najniższy, a jego wysokość określona w prawie. Z uwagi na planowane rozdzielenie jednostek szkolących i egzaminujących może wystąpić sytuacja, że nikt nie będzie zainteresowany prowadzeniem działalności w zakresie egzaminów, stąd tworzenie ośrodka (ośrodków) egzaminacyjnych przez niekomercyjną organizację jest konieczne.

Informację należy uzupełnić uwagą, że prowadzone są obecnie postępowania wyjaśniające kwestię uprawnień do prowadzenia kursów i egzaminów na świadectwa kwalifikacji dla substancji kontrolowanych przez różne podmioty, których brak na liście podanej przez Ministerstwo Gospodarki i które w świetle prawa tych uprawnień nie posiadają. Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji otrzymała z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obszerne wyjaśnienie wątpliwości oraz wskazówki dalszego postępowania i sprawie został nadany bieg. W odpowiednim czasie przekażemy więcej.

Z tych powodów zachęcamy Państwa do uczestnictwa w kursach i egzaminach organizowanych przez Centrum Innowacji Stowarzyszenia Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji - oddział Stowarzyszenia.


Tematy powiązane: