Dziś jest: 30-11-2020
Oświadczenie Zarządu Drukuj

W związku z wątpliwościami co do prawidłowości prowadzenia szkoleń i egzaminów na świadectwa kwalifikacji dla substancji kontrolowanych przez niektóre podmioty niezbędne jest podjęcie działań wyjaśniających. Ponieważ zagadnienie dotyczy znacznej rzeszy serwisantów chłodnictwa i wielu firm, publikujemy jeden z dokumentów w tej kwestii.

 

OŚWIADCZENIE
Zarządu
Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji OPP

W związku z czynem nieuczciwej konkurencji realizowanym przez tzw. regionalne Centra Szkoleń i Certyfikacji w Gdańsku, Poznaniu, Bydgoszczy, Białymstoku i Gliwicach utworzone przez Krajowe Forum Chłodnictwa, związek pracodawców, z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jana Pawła II 23 lok. 206, polegającym na prowadzeniu szkoleń i egzaminów na świadectwa kwalifikacji określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. nr 121, poz. 1263 ze zm.) bez dokonania, wymaganego prawem, zgłoszenia do ministra właściwego do spraw gospodarki, oraz bez uprawnienia do tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z dnia 26 czerwca 1991 r. ze zm.) i doznanym poważnym uszczerbkiem na prawach Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji, Zarząd organizacji zwrócił się ze skargą do uprawnionej ustawowo Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji, której Stowarzyszenie jest członkiem, o podjęcie odpowiednich czynności prawnych na podstawie Art. 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Jednocześnie na podstawie art. 18 ust. 1 tej ustawy Stowarzyszenie występuje z żądaniem zaniechania dalszego funkcjonowania Centrów oraz usunięcia skutków niedozwolonych działań. Ponadto organizacja zastrzega sobie prawo podjęcia dalszych kroków prawnych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 4) i 5) ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, na zasadach właściwych dla tego rodzaju postępowań.

W czasie gdy prowadzone są prace nad ustawami: "f-gazową" i "oznową" (nową) oraz spodziewanym dalszym uczestnictwem jednostek dotychczas zaangażowanych w działania związane z wydawaniem świadectw kwalifikacji, jest ważnym, by powyjaśniać wcześniej wszelkie wątpliwości. Spodziewać się nalezy, że jednostka certyfikująca zatwierdzająca wnioski o nadanie statusu jednostki szkolącej lub oceniającej uwzględni poprawność wcześniejszego funkcjonowania. A ponieważ do ostatecznych ocen uprawnione są sądy, zatem realizując misję Stowarzyszenia, a zwłaszcza troskę o jakość w branży, organizacja podjęła decyzję o wszczęciu właściwych kroków w przedmiotowej sprawie.

Wyjaśnienie uzupełniające:

Prawo do tworzenia terenowych jednostek organizacyjnych mają wyłącznie stowarzyszenia oraz ostatnio izby gospodarcze. Ustawa o organizacjach pracodawców nie daje takich możliwości. Tworzenie oddziałów członkowskich jest możliwe w organizacjach, ale muszą być wpisane do KRS. Centra Forum nie są oddziałami członkowskimi.


Celem przypomnienia podajemy informację ze strony internetowej Krajowego Forum Chłodnictwa:

Szkolenia i certyfikacja     

Począwszy od 2006 r. "świadectwo kwalifikacji", o którym mowa w ustawie ozonowej, jest absolutnie potrzebne wszystkim osobom zajmującym się czynnikami chłodniczymi z grupy HCFC (czyli m.in. R22). Dotyczy to zarówno monterów i serwisantów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, jak i osób sprzedających lub kupujących wspomniane czynniki.
 
Aktualnie (tj. w 2010 r.) szkolenia i egzaminy realizuje kilka ośrodków w Polsce, w tym regionalne Centra Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa (we współpracy z politechnikami i SIMP). Są to:
1.   Gdańsk:
Gdańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa
zarządzane przez firmę...
2.   Poznań:
Poznańskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa
zarządzane przez firmę ...
3.   Katowice:
Śląskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa*
zarządzane przez firmę ...
4.   Białystok:
Podlaskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa
zarządzane przez fundację ....
5.   Niwy k/Bydgoszczy:
Kujawsko-Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji Krajowego Forum Chłodnictwa
zarządzane przez firmę ...