Dziś jest: 13-07-2020
2 lata więzienia dla serwisantów chłodnictwa Drukuj

Rząd chce wsadzać do więzienia nawet na 2 lata techników urządzeń chłodniczych (serwisantów). Brzmi to jak żart primaaprilisowy, ale nim nie jest !

 Do Sejmu RP wpłynął  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - druk sejmowy 3755. Jest to projekt zawierający przepisy wykonujące prawo Unii Europejskiej i w poważnym stopniu dotyczy chłodnictwa.

Projekt w art. 4 proponuje:

 W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:
1)    uchyla się art. 46 i 47;
2)    po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu:
„Art. 47a. 1. Kto, wbrew zakazom lub bez dochowania warunków, o których mowa
w art. 4 – 13, 15, 17, 20 i 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1), produkuje, przywozi, wywozi, wprowadza do obrotu, stosuje substancje kontrolowane lub substancje nowe oraz produkty, urządzenia i instalacje zawierające substancje kontrolowane,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności                    do lat 2.

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”;

Należy wyjaśnić, że stosującym substancje kontrolowane (HCFC - np. R22) jest technik urządzeń chłodniczych lub przedsiębiorca serwisujących układy chłodnicze z substancjami kontrolowanymi.


Objaśnienie wymienionych art. 4 – 13, 15, 17, 20 i 24:

Artykuł 4
Produkcja substancji kontrolowanych   -  zakazuje się
Artykuł 5
Wprowadzanie do obrotu i stosowanie substancji kontrolowanych   -  zakazuje się
Artykuł 6
Wprowadzanie do obrotu produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych   -  zakazuje się

Artykuł 7
Produkcja, wprowadzanie do obrotu i stosowanie substancji kontrolowanych w charakterze substratów   -  zezwala się
Artykuł 8
Produkcja, wprowadzanie do obrotu i stosowanie substancji kontrolowanych w charakterze czynników ułatwiających procesy chemiczne   -  zezwala się
Artykuł 9
Wprowadzanie do obrotu substancji kontrolowanych przeznaczonych do zniszczenia lub regeneracji oraz przeznaczonych do zniszczenia produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub uzależnionych od nich   -  zezwala się
Artykuł 10
Nieodzowne zastosowania laboratoryjne i analityczne substancji kontrolowanych innych niż wodorochlorofluorowęglowodory   -  zezwala się
Artykuł 11
Produkcja, wprowadzanie do obrotu i stosowanie wodorochlorofluorowęglowodorów oraz wprowadzanie do obrotu produktów i urządzeń zawierających wodorochlorofluorowęglowodory lub od nich uzależnionych   -  zezwala się   -  zobacz szcegóły  >>>
Artykuł 12
Zastosowania bromku metylu do celów kwarantanny i przed wysyłką oraz w nagłych przypadkach   -  zezwala się
Artykuł 13
Krytyczne zastosowania halonów i demontaż urządzeń zawierających halony   -  zezwala się

Artykuł 14
Przekazanie praw i racjonalizacja przemysłowa

Artykuł 15
Przywóz substancji kontrolowanych lub produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych   -  zakazuje się

Artykuł 16
Dopuszczenie do swobodnego obrotu przywożonychsubstancji kontrolowanych

Artykuł 17
Wywóz substancji kontrolowanych lub produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych   -  zakazuje się

Artykuł 18
Licencje na przywóz i wywóz
Artykuł 19
Środki monitorowania nielegalnego handlu

Artykuł 20
Handel
z państwami niebędącymi stronami Protokołu i z terytoriami nieobjętymi Protokołem   -  zakazuje się, ale są odstępstwa
Artykuł 21
Wykaz produktów i urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub od nich uzależnionych
Artykuł 22
Odzysk i niszczenie używanych substancji kontrolowanych

Artykuł 23
Wycieki i emisje substancji kontrolowanych

Artykuł 24
Nowe substancje   -  zakazuje się

Powody pośpiechu Rządu RP wynikają z:

Artykuł 29
Sankcje
Państwa członkowskie określają zasady dotyczące sankcji za naruszanie przepisów niniejszego rozporządzenia i podejmują wszystkie konieczne działania w celu zapewnienia ich wdrożenia.Przewidziane sankcje są skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o tych przepisach nie później niż do dnia 30 czerwca 2011 r. oraz powiadamiają niezwłocznie o wszelkich późniejszych zmianach mających na nie wpływ.

Rządowe uzasadnienie (fragmenty)

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową przewiduje (w art. 38 – 47), że zaniechanie prowadzenia ewidencji substancji, niedokonywanie oznakowania produktów i urządzeń, nieposiadanie karty urządzenia, prowadzenie działalności bez świadectwa kwalifikacji oraz używanie substancji wbrew zakazom wynikającym z przepisów prawa krajowego i wskazanych przepisów prawa Unii Europejskiej, stanowi wykroczenie.
Mając na uwadze konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowienia art. 3 lit. i dyrektywy karnej, proponuje się przekształcić określone w art. 46 i 47 przedmiotowej ustawy typy wykroczeń w czyny będące przestępstwami.

Proponowana w art. 47a wysokość zagrożeń ustawowych pozostaje w adekwatnej relacji do istoty penalizowanych zachowań i abstrakcyjnego stopnia ich społecznej szkodliwości, z należytym zróżnicowaniem grożących kar w zależności od rodzaju strony podmiotowej, z jaką działa sprawca tych czynów.

Objęte projektowaną ustawą rozwiązania, w zakresie zagrożeń ustawowych przewidzianych za poszczególne typy przestępstw, są adekwatne do stopnia społecznej szkodliwości poszczególnych czynów i spójne ze strukturą zagrożeń ustawowych przewidzianych w obowiązujących przepisach części szczególnej rozdziału XXII „Przestępstwa przeciwko środowisku” Kodeksu karnego. Odpowiadają one również wymogom wynikającym z dyrektywy karnej.


Tematy powiązane: