Dziś jest: 21-01-2019
Komentarz do projektowanych kar za substancje kontrolowane Drukuj

21 grudnia 2010 r. Rząd skierował do Sejmu projekt ustawy zawierającej propozycje kar: grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności do lat 2 dla osób nieprzestrzegających niektórych wymogów prawa unijnego, w tym przepisów związanych z substancjami kontrolowanymi. Propozycja prawa jest bardzo kontrowersyjna i niebezpieczna dla techników urządzeń chłodniczych.

Zastrzeżenia wywołują następujące kwestie:

  1. przedstawienie propozycji kar, w tym wysokiej kary pozbawienia wolności na 2 lata od przepisów (czytaj: artykułów - kara jest za artykuł), które są odstępstwami od zakazów.
  2. zmiana kwalifikacji dotychczasowych wykroczeń, czynów o małym stopniu społecznej szkodliwości na przestępstwa będzie eliminować technika urządzeń chłodniczych z możliwości wykonywania zawodu - nie może ubiegać się o Świadectwo kwalifikacji czy przyszły certyfikat f-gazowy.
  3. brak właściwej proporcji w penalizacji czynów - brak kontroli szczelności, czy unikanie obowiązku odzysku substancji kontrolowanych są nadal wykroczeniami, zaś uzupełnianie czynnika (substancji kontrolowanej) do układu bez właściwej co do treści etykiety stanie się przestępstwem. Podobnie: zrównanie pod względem społecznej szkodliwości czynów jak "brak karty urządzenia" lub "wprowadzanie do obrotu substancji kontrolowanych" (na przykład z przemytu) i zrównanie konsekwencji do tej samej kary (2 lata więzienia) jest nieporozumieniem.
  4. nieuregulowanie wcześniejsze kwestii definicji zregenerowanych czynników chłodniczych objętej śledztwem prokuratorskim, w związku ze zmianą zapisu prawa w jego polskim tłumaczeniu. Stan ten prowadzi do sytuacji, w której przedsiębiorca przywożący zregenerowaną substancję z innego kraju Unii, na polskiej granicy staje się automatycznie przestępcą. W Unii za substancje zregenerowane uznaje się oczyszczone w stopniu pozwalającym uzyskać równoważny efekt chłodniczy z tym osiąganym z zastosowaniem substancji świeżej (patrz oferta DEHON  >>>   - gwarantowana czystość 95%, natomiast w Polsce zregenerowania substancja kontrolowana musi mieć czystość 99,5%).

Co dalej ?

W postępowaniu legislacyjnym branżę chłodniczą reprezentuje Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji. Czynione są wysiłki w kierunku poprawy projektu prawa i usunięcia niezrozumiałych kar. Przeszkodę stanowi tu zobowiązanie Polski do określenia kar za nieprzestrzeganie zapisów rozporządzenia 1005/2009 do 30 czerwca 2011 r..

Mimo wcześniejszego wstrzymania prac w komisji sprawa traktowana jest politycznie i Sejm RP na posiedzeniu w dniu 24 marca br. może uchwalić ustawę. Stąd apelujemy o wsparcie kigchik w staraniach o wyprostowanie błędów - skieruj swoje wystąpienie bezpośrenio do posłów i komisji sejmowych !


Tematy powiązane: