Dziś jest: 21-01-2019
Wystąpienie do posłów na Sejm RP Drukuj

Początkowo wstrzymane prace legislacyjne nad projektem kar dla techników urządzeń chłodniczych (serwisantów chłodnicwa) oraz przedsiębiorców zaangażowanych w serwisowanie układów chłodniczych zawierających substancje kontrolowane ruszają. W Sejmie RP odbyło się już I czytanie.

zobacz wypowiedzi  >>>  (strony 14-19)

Z organizacji branżowych odpowiedni wniosek legislacyjny do Sejmu RP złożyła Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji.

Jak udzielić wsparcia Krajowej Izbie Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji w staraniach o naprawę w/w projektu prawa ?

Z powodu bardzo ograniczonych możliwości czasowych należy już tylko pisać wystąpienia do posłów oraz klubów parlamentarnych, zwłaszcza PSL.

Listy należy przesyłać e-mailem (skany podpisane na papierach firmowych) lub faksem na adresy klubów i posłów.

Oto adresy:

  • kluby    >>>
  • wybrani posłowie, ważni w omawianej kwestii:

         Pan Poseł Grzegorz Karpiński - przewodniczący podkomisji nadzwyczajnej ds. omawianej ustawy

Biuro Poselskie Platformy Obywatelskiej RP Posła Grzegorza Karpińskiego     ul. Mostowa 9
87-100 Toruń woj. kujawsko-pomorskie     tel. (56) 653-96-00 fax (56) 653-96-00     e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

          Pan Poseł Ryszard Kalisz - przewodniczący komisji, która przedłoży sprawozdanie

Biuro Poselskie Posła Ryszarda Kalisza     ul. Rozbrat 44A 00-419 Warszawa
woj. mazowieckie     tel. (22) 62103-41, (22) 621-81-63 fax (22) 621-81-63    e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

          oraz do pozostałych członków Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Wystąpienia Państwa są niezwykle potrzzebne i ważne. Lepsze są faksy !

Przypominamy, że w kwestii prawa budowlanego i uprawnień dla chłodnictwa było wysłanych do Sejmu ok. 2300 protestów i sporo pozytywnego przyniosły. Protest firmy ReBaNo z Poznania był w całości odczytany na forum Senatu RP. Firma ta dziś się całkiem dobrze rozwija.

Co należy proponować ?

Art. 4. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:
1)    uchyla się art. 46 i 47;
2)    po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu:
„Art. 47a. 1. Kto, wbrew zakazom lub bez dochowania warunków, o których mowa  w art. 4 – 11-13, 15, 17, 20 i 24 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1), produkuje, przywozi, wywozi, wprowadza do obrotu, stosuje substancje kontrolowane lub substancje nowe oraz produkty, urządzenia i instalacje zawierające substancje kontrolowane,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności                    do lat 2.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”
"Stosujący" to ten którey uzupełnia układ czynnikiem z recyklingu lub regeneracji.

Przykładowe wystąpienie:

Klub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego

Szanowni Państwo Posłowie !

W związku z procedowaniem w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3755) wyrażamy głęboki niepokój propozycją ustanowienia niezwykle surowych kar za określone w art. 4 pkt 2) projektu przepisu czyny o znikomej szkodliwości społecznej.

Nieporozumieniem jest wprowadzanie kary do 2 lat pozbawienia wolności za drobne nieprawidłowości (np. brak zaktualizowanej etykiety na urządzeniu !) dla techników chłodnictwa naprawiających niesprawne urządzenia wykorzystywane w większości do zapobiegania psuciu się żywności i płodów rolnych wymagających niskich temperatur, czy zapewnienia odpowiednich warunków pobytowych w pomieszczeniach.

Zwracamy uwagę, że proponowane kary są znacznie bardziej surowe od przyjętych w innych krajach unijnych. Oczekujemy wyjaśnienia, dlaczego Rząd chce karać polskich specjalistów karą więzienia, podczas gdy pozostałe kraje europejskie traktują chłodniczą branżę z większym szacunkiem.

Apelujemy o wykreślenie z tekstu proponowanego przepisu (art. 4) słowa "stosuje" oraz art. 11 z grupy penalizowanych artykułów Rozporządzenia 1005/2009. Prosimy o wnikliwość podczas procedowania kontrowersyjnego projektu prawa.

podpis

 Powyższy tekst po drobnej własnej modyfikacji należy wysłać do wskazanych wyżej adresatów najpóźniej w dnu 22 marca br. !

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo zawodowe póki jest na to właściwy czas !


 Tematy powiązane: