Zmiana kryterium oceny ofert na klimatyzacje Drukuj

W związku z procedowaniem w Sejmie RP zmian w ustawie - Prawo zamówień publicznych Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji wniosło propozycję poprawki uwzględniającej stan prawny po pełnym wdrożeniu w życie zapisu art. 62 ust. 1 pkt 6) w związku z ust. 1a tegoż artykułu w nowym brzmieniu:

Art. 1. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm. ) art. 91 ust. 2 przyjmuje brzmienie:

„2. Kryteriami oceny oferty są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności efektywność energetyczna, funkcjonalność, innowacyjność proponowanych rozwiązań, jakość, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia, przy czym w przypadku zamówień wynikających z ocen, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) kryterium efektywności energetycznej winno być kryterium przeważającym.”

Zauważyć należy, że do końca bieżącego roku wszystkie systemy klimatyzacji powinny posiadać oceny efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych, o ile moc systemu przekracza 12 kW mocy chłodniczej. W rozumieniu prawa "sytemem jest też kilka odrębnych klimatyzatorów wykorzystywanych w pomieszczeniu lub pomeszczeniach ze sobą funkcjonalnie powiązanych, np. biuro obejmujące kilka pokoi, o ile moc chłodnicza przekracza 12 kW. Interpretacja wynika z dyskusji przeprowadzonej podczas procedowania prawa w komisji senackiej. Otóż Krajowa Izba Gospodarcza Chłodnictwa i Klimatyzacji złożyła propozycję odpowiedniej poprawki wskazujacej na konieczność zastosowania słowa "łącznej" . Wtedy minister reprezentująca Ministerstwo Infrastruktury stwierdziła, że intencja wskazania, że jest to moc łączna dla klimatyzatorów zainstalowanych w jakiejś funkcjonalnej całości (biuro, magazyn itp) zawarta jest w słowie system.

 

Należy pamiętać, że oceny powinny być przygotowane w dwóch egzemplarzach i jeden przekazany do Powiatowego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Dlaczego ? Otóż jest przygotowywana nowelizacja przepisów. Sporządzone protokoły będą podlegały obligatoryjnej wyrywkowej weryfikacji, a w przypadku błędów osoba sporządzająca będzie pozbawiona prawa i znajdzie się na odpowiedniej liście prowadzonej przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Lista będzie publicznie dostępna. Więc ostrożnie.

W sytuacji niewdrożenia do prawa propozycji sntchik jednostki publiczne dokonujące zakupu za najniższą cenę, zawsze otrzymają produkt, który nie spełnia wymogu efektywności energetycznej. A w rezultacie sporządzonej oceny zmuszone będą do wymiany systemu klimatyzacji w okresie pięcioletnim. Stan ten spowodowałby ogromne koszty dla podmiotów publicznych.

Dodać należy, że w sferze wszelkich przedmiotów objętych zamówieniemi publicznymi tylko urządzenia klimatyzacyjne są takim przypadkiem, gdy na podmiotach publicznych wymusza się stosowanie sprzętu bardziej efektywnego pod wzgledem energetycznym.