Efektywność energetyczna Drukuj

Ustawa z dnia 7 lipca 1994  - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) w art. 62 ust. 1 pkt 6) wprowadziła (19 września 2007 r.)  dla zarządzających (także właścicieli) obiektami budowlanymi obowiązek kontroli:

6) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych w systemach klimatyzacji, ich wielkości w stosunku do wymagań użytkowych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Następnie w wyniku interwencji Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji oraz Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimayzacji jak i kilkudziesięciu firm chłodniczych ( w sumie ok. 2300 protestów !) oraz dzięki pozytywnemu nastawieniu do zagadnienia Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP dopisano w ust. 5 (dopisek podkreślono):

5. Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i urządzeń chłodniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, pkt 2 i pkt 6 oraz ust. 1b, mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.

Pełne uregulowanie zagadnienia odłożono do czasu wdrożenia przepisów f-gazowych i wskazania w certyfikacji personelu jako jednostki certyfikującej Urzędu Dozoru Technicznego. Ponieważ obydwa warunki będa spełnione, mimo rozmaitych pomysłów specjalistów Ministerstwa Środowiska, zatem droga do właściwego* uregulowania kwestii uprawnionych do przedmiotowych kontroli staje się otwarta.

Pozostaje kwestia metodologii tej oceny.

Polska, wdrażając artykuł 7 dyrektywy EPBD, postąpiła znacznie inaczej niż wiele krajów unijnych (były takie możliwości) i wymagana kontrola została prawnie ograniczona do samych urządzeń chłodniczych. Stąd w naszym przypadku liczne publikacje zachodnie oraz właściwe normy nie mają zastosowania. Zagadnienie jest niejasne i na etapie tworzenia prawa nie było woli doprecyzowania zapisu. Np. nie wiadomo, czy system klimatyzacji o niminalnej mocy chłodniczej powyżej 12 kW, to także kilka klimatyzatorów na budynku stanowiących własność jednej osoby (także prawnej) czy zarządzanym przez jednego zarządcę. W wielu krajach zapis zinterpretowano tak, że wymieniony drugi przypadek również objęty jest wymogiem przeprowadzenia oceny.

Celem opracowania wytycznych postępowań podczas oceny efektywności energetycznej zastosowanych w systemach klimatyzacji urządzeń chłodniczych, opracowania odpowiednich szkoleń i materiałów informacyjnych dla właścicieli lub zarządzających obiektami klimatyzowanymi oraz przygotowania projektów zmian w zapisie prawa w związku z wprowadzoną nowelizacją dyrektywy i wzrostem wymagań jak i pozostałym czasem na przeprowadzanie kontroli ( tylko dwa lata) Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Chłodnictwa i Klimatyzacji zwraca się do osób chętnych do uczestnictwa w powoływanym zespole problemowym o kontakt. Szczególnie zainteresowani jesteśmy rozmowami ze specjalistami, którzy już sporządzali oceny.

ZAPRASZAMY !

------

* na dziś uprawnienia energetyczne poświadczające kwalifikacje przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją .... (urządzeń chłodniczych) wydają komisje, które nie mają najmniejszego pojęcia o ocenie efektywności energetycznej układów chłodniczych, w tym w systemach klimatyzacji.