Obsługa agregatu Drukuj

Fig. 1 Obsługa agregatów do płukań mozliwa jest w następujących językach: hiszpański, angielski, niemiecki, portugalski, francuski i oczywiście polski

Wskazana data luty/2007 jest data produkcji panelu sterującego

Fig. 2 Po wybraniu języka  pojawia się kolejny ekran wskazujący na całkowity okres użytkowania agregatu i częściowy. Jest to wskazanie czasu pracy sprężarki rotacyjnej. Zazwyczaj czas płukania jest dwukrotnie dłuższy. Co 200 godzin pracy sprężarki należy przeprowadzić konserwację. Wtedy wybieramy opcję "konserwacja". Program poprowadzi nas przez wszystkie niezbędne czynności. Dodadkowo, możliwa jest analiza pracy agregatu i wykrycie źle funkcjonującego elementu. Ponadto stan "konserwacja" wyłącza wszelkie zabezpieczenia wewnętrzne. Nie należy wybierać tej opcji, gdy korzystamy  z użyczonego agregatu !

W na tym ekranie dokonujemy wyboru pracy "ręcznej" lub "automatycznej" agregatu, przy czym ta pierwsza opcja jest wyłącznie dla osób doświadczonych.

 

Fig. 3 Do bardzo ważnych ustawień nalezy wybór czynnika. ZŁE USTAWIENIE POWODUJE NIESKUTECZNĄ SEPARACJĘ BRUDÓW. W przypadku zmiany rodzaju czynnika stosowanego do płukania, poprzedni nalezy z agregatu odessać stacją do odzysku.

 

Fig. 4 Agregat jest zaprogramowany do pracy tylko z czynnikami (tu stosowanymi jako płyny płuczące), które są wyświetlane. Najlepszym czynnikiem do płukań jest R 401a - pieni się i znacząco powiększa swoją objętość.

 

Fig. 5 Po wybraniu rodzaju czynnika przechodzimy do ustawienia elektronicznego zaworu rozprężnego (Danfoss), tu odpowiedzialnego za jakość separacji brudów, olejów, wody i innych substancji. Podczas ustawiania zaworu należy korzystać z pokazującej się na ekranie instrukcji i zachować odpowiedni czas na reakcję zaworu - jest znaczna zwłoka.

 

Fig. 6 Agregat może być także wykorzystany jako stacja do odzysku. Po wyborze "odzysku" pokazuje się następny ekran

 

Fig. 7 Schemat funkcjonalny odzysku. Uwaga ekran jest interaktywny. Należy wcisnąć "OFF" i po 120 sekundach sprężarka zostanie uruchomiona. Odzysk zostaje zakończony przy 0,3 bara. Z uwagi na parowanie czynnika w syfonach należy umożliwić co najmniej kilkukrotne samoczynne włączanie się agregatu - gdy ciśnienie wzrośnie (wskutek parowania) do 4 barów. Miejsca szroniące należy podgrzewać, by proces odzysku przyspieszyć. Doświadczenie pokazuje, że korzystniej jest równolegle podłączyć typową stację do odzysku i co jakiś czas przepuszczać odzyskany stacją czynnik przez agregat, celem jego oczyszczenia. Ważnym jest też chłodzenie rotacyjnej sprężarki, która ma dużą wydajność, ale przy mniejszym sprężu.

 


Gdy wybierzemy opcję "płukanie" (Fig. 6), pokaże się kolejny ekran

Fig. 8  Program przypomina o podstawowych czynnościach, których wykonanie warunkuje poprawną pracę agregatu.

 

Fig. 9  Druga część czynności, które wykonujemy przed uruchomieniem płukania

 

Fig. 10  Zaczyna się wpuszczanie czynnika do płukanej instalcji lub jej fragmentu. Przed rozpoczęciem prac nalezy skutecznie podgrzać czynnik. Na butle zakłada się opaski grzejne (moc 1800 W). Czas podgrzewania butli (70 kg czynnika) wynosi ok. 40 minut. I jest to pierwsza czynność przed ustawieniem agregatu, analizą płukanego układu pod kątem podziału na płukane fragmenty i wykonaniem odpowiednich połączeń.

 

Fig. 11  Istnieje możliwość wyboru płukania ciągłego, lecz jest to mniej korzystna opcja, gdyż moze trwać niepotrzebnie dłużej.

 

Fig.  12. Wybrano 3 cykle płukań. Ustawianie większej liczby cykli jest niezuzasadnione, poza przypadkiem, gdy płukana jest nowa instalacja (np. z resztek po lutowaniu). Po każdym cyklu można spuścić z separatora brudy, olej, wodę i inne substancje i ocenić stopień wypłukania. Zazwyczaj po ostatnim cyklu przeprowadza się jeszcze jedno płukanie i gdy z separatora nić nie wycieka, to oznacza, że fragment instacji chłodniczej jest wypłukany.

Uwaga: z płukań układów chłodniczych po spaleniu silnika elektrycznego sprężarki powstają bardzo agresywne związki chemiczne, które w instalacji nie mają formy gazu, zaś uwolnione z separatora tworzą bardzo ciężki, szary dym bardzo niebezpieczny dla zdrowia. W wypadku pojawienia się dymu należy natychmiast zamknąć spust z separatora i oddalić się do czasu przewietrzenia miejsca. Doświadczenia pokazują, że dym ten jest bardzo groźny. Tylko podczas płukań uzyskujemy go w tak skondensowanej formie.

 

Fig. 13. Płukanie zostało uruchomione. Podgrzany czynnik przedostaje się do płukanego fragmenru układu chłodniczego. Program sugeruje zastosowanie zaworu ręcznego do wyrównania ciśnień na ssaniu i tłoczeniu, by wystartowała sprężarka. Jednak czynnośc ta powtarzana jest samoczynnie przez zespół sterujący agregatu. Zbyt raptowne wyrównanie ciśnień powoduje pienienie się specjalnego oleju w sprężarce rotacyjnej.

 

Fig. 14. Na ekranie można obserwować pracę zespołów agregatu. Ekran jest interaktywny i jego niekontrolowane dotykanie może zakłócić płukanie. Sprężarka zawsze strartuje po 120 sekundach od zadania komendy "on".

Ważna uwaga: agregat (sprężarka) musi się podgrzać celem uzyskania właściwej separacji, zatem przy pierwszy uruchomieniu przed kilka minut samo płukanie się nie odbywa.

 

 Fig. 15. Program sugeruje spuszczanie brudów po zakończeniu płukania. Jednak więcej informacji uzyskujemy, gdy spuszczania dokonujemy przy każdym cyklu. Ważne by ciśnienie na ssaniu miało niską wartość, wtedy nie emitujemy czynnika. Ciśnienia na ssaniu podczas płukania mają wartość od 4-8 barów, ale podczas uruchomienia się nowego cyklu (obserwujemy ekran) zamknięty jest co jakiś czas powrót z płukanej instalacji, wyłączony jest skraplacz (by podnieść ciśnienie w butli i więcej podać czynnika płuczącego) i wtedy można opróżniać kontrolnie separator.