Dziś jest: 13-05-2021
Certyfikat instalatora pomp ciepła Drukuj

Ministerstwo Gospodarki aktualnie prowadzi prace nad wdrożeniem unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii. Nowe prawo ma funkcjonować jeszcze w bieżącym roku. Przepisy wprowadzą certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii. Polska rozszerza wymogi dyrektywy i sugeruje się wprowadzenie nowych uprawnień też dla wszystkich pracowników budowlanych, którzy mogą wesprzeć działania zwiększające efektywność energetyczną budynków.

Środowisko branżowe zainteresowane jest  regulacją z powodu objęcia wymogiem posiadania nowego certyfikatu instalatorów pomp ciepła. Zaś zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 9 listopada 2007 r. "do pomp ciepła nie zalicza się ..... pomp ciepła wyłącznie pobierających ciepło z budynków i odprowadzających je do atmosfery, gruntu lub wody i tym samym chłodzących pomieszczenia".  Zatem także każdy klimatyzator z odwracalnym obiegiem chłodniczym jest urządzeniem objętym przyszłą regulacją.

Certyfikat otrzyma osoba, która:

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe lub równoważne w zakresie urządzeń i instalacji: sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych;
3) poświadczone trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych;
4) nie była skazana za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu;
5) ukończyła szkolenie instalatora (mikro)instalacji oraz,
6) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na instalatora (mikro)instalacji, zwany dalej „ egzaminem”, przed komisją egzaminacyjną działającą przy Prezesie Urzędu Dozoru Technicznego, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia.

Certyfikat instalatora (mikro)instalacji jest wydawany, w drodze decyzji administracyjnej,przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, na okres 5 lat, licząc od dnia złożenia przez kandydata na instalatora (mikro)instalacji z wynikiem pozytywnym egzaminu.
Prezes Urzędu Dozoru Technicznego przedłuża ważność certyfikatu na okres kolejnych 5 lat, licząc od dnia upływu terminu ważności dotychczasowego certyfikatu, wydając nowy certyfikat, jeżeli instalator:
1) nie był skazany za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu oraz bezpieczeństwu powszechnemu;
2) nie naruszył rażąco przez okres ostatnich 5 lat przepisów dotyczących instalowania (mikro)instalacji;
3) jest posiadaczem ważnego certyfikatu;
4) w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności certyfikatu złożył z wynikiem pozytywnym egzamin.

 Koszty

Szkolenie związane będzie z kosztem ok. 1000 zł, zaś opłata za egzamin to ok. 550 zł i wydanie certyfikatu lub jego wtórnika 50 zł.

Dozór Techniczny będzie prowadził ogólnie dostępny wykaz wydanych certyfikatów.

Kary:

  • dla instalatora wykonującego prace bez certyfikatu 2000 zł
  • dla przedsiębiorcy wykonującego instalacje objęte regulacją zatrudniającego pracownika bez wymaganego certyfikatu nawet 10.000 zł, zależnie od skali przedsięwzięć.

 Przedstawiane wymogi nie dotyczą większych pomp ciepła (też klimatyzatory) o mocy chłodniczej powyżej 70 kW. Moc ta może być zwiększona do 100 kW, co wynika ze wspomnianej decyzji Komisji Europejskiej, a co z kolei Ministerstwo Gospodarki pomija w swoim projekcie. Stowarzyszenie złoży odpowiedni wniosek.

Szkolenia

W systemach certyfikacji lub równoważnych systemach kwalifikowania, o których mowa w art. 14 ust. 3, uwzględnia się następujące wytyczne:

c)
część teoretyczna szkolenia dla instalatora pomp ciepła powinna obrazować sytuację rynkową w zakresie pomp ciepła oraz obejmować zasoby geotermalne i temperatury gruntu w różnych regionach, identyfikację gleby i skał pod względem określenia przewodności cieplnej, logistykę, regulacje dotyczące wykorzystania zasobów geotermalnych, możliwość zastosowania pomp ciepła w budynkach oraz określenie najkorzystniejszego układu pomp ciepła, a także wiedzę na temat wymogów technicznych takich pomp, bezpieczeństwa, filtracji powietrza, podłączeń do źródła ciepła i rozmieszczenia systemu. Szkolenie powinno zapewniać także odpowiednią wiedzę w zakresie europejskich norm dotyczących pomp ciepła oraz odpowiednich przepisów prawa krajowego i wspólnotowego. Instalator powinien wykazać się następującymi kluczowymi umiejętnościami:
(i)
podstawowym zrozumieniem właściwości fizycznych i zasad działania pompy ciepła, w tym charakterystyki obiegu pompy ciepła: związek pomiędzy niskimi temperaturami rozpraszacza ciepła, wysokimi temperaturami źródła ciepła a wydajnością systemu, określenie współczynnika efektywności (COP) oraz współczynnika sezonowej wydajności (SPF);
(ii)
zrozumieniem komponentów i ich działania w ramach obiegu pompy ciepła, w tym kompresora, zaworu rozprężnego, chłodnicy, skraplacza, mocowań i osprzętu, oleju, czynnika chłodniczego, kwestii jego przegrzania i dochłodzenia oraz chłodzenia w pompach ciepła;
(iii)
umiejętnością wyboru i kalibracji komponentów w typowych sytuacjach instalacyjnych, w tym określenie typowych wartości obciążenia cieplnego różnych budynków oraz wartości typowych w zakresie wytwarzania ciepłej wody na podstawie zużycia energii, określenie wydajności pompy ciepła na podstawie obciążenia cieplnego dla celów wytwarzania ciepłej wody, na podstawie masy akumulacyjnej budynku i przy przerwach w zasilaniu prądem; określenie elementu pełniącego funkcję zbiornika buforowego oraz jego pojemności i włączenie drugiego układu grzewczego;

Szkolenia mogą prowadzić akredytowani:

  • producenci urządzeń,
  • instytucje (wyklucza sie tym samym podmioty gospodarcze)
  • stowarzyszenia naukowo-techniczne.

Certyfikacja obejmie instalacje:

1) fotowoltaiczne;
2) małe kotły i piece na biomasę;
3) kolektory słoneczne;
4) pompy ciepła i płytkie systemy geotermalne;
5) wytwarzających biogaz rolniczy lub energię elektryczną z biogazu rolniczego.

Poważnym problemem jest pomijana w propozycji prawa kwestia rozróżnienia specjalizacji instalatorów. Otóż można uważać za słuszne wydzielenie w przedmiotowej certyfikacji odmiennych programów szkolenia i tematów egzaminacyjnych dla różnych grup zawodowych. Wytwarzający biogaz rolniczy zasadniczo nie posiadają wiedzy niezbędnej do realizacji instalacji pomp ciepła wraz z ich doborem. Jeżeli podzielasz stanowisko Stowarzyszenia Naukowo - Technicznego Chłodnictwa i Klimatyzacji w omawianej kwestii zagłosuj w sondzie. Również gdy jesteś przeciwnego zdania, przekaż swoją opinię. Od rezultatów sondy zależy stanowisko organizacji, które będzie następnie przekazane do Ministerstwa Gospodarki.

Zwracamy uwagę, że jeden certyfikat to koszt ok. 1600 zł

Ważnym zagadnieniem jest nadzór nad certyfikatem w okresie jego ważności. Tutaj przedsiębiorca zatrudniający certyfikowanego pracownika winien być uprawniony do wyrażania opinii. W przypadku, gdy pracownik nabywający certyfikat przestaje być pracownikiem firmy, dokument ten traciłby ważność. Z certyfikatem tak można zrobić, natomiast ze znanym w branży  świadectwem kwalifikacji nie można, gdyż to ostatnie ma inny charakter - świadectwa nie można cofnąć. I w tej kwestii wyraź swoją opinię w zamieszczonej sondzie.


 Tematy powiązane: