55 mln PLN na ustawę o f-gazach Drukuj

Ministerstwo Środowiska "odkurza" stary projekt założeń do ustawy o f-gazach. Jest kilka wywalczonych przez nas zmian, ale ogólna ocena propozycji jest nadal negatywna. W kwietniu zeszłego roku projekt był na Stałym Komitecie Rady Ministrów, gdzie zalecono drobne zmiany i temat legł na półkach. Z posiadanych informacji wynika, że Komisja Europejska zabiera się do pisania skargi do Trybunału Sprawiedliwości na Polskę za oppiszałość we wdrażaniu ustawy, więc teraz prace ruszą wartko. Z projektu wynika, że główne przepisy związane z oczekiwaną certyfikację wejdą w życie po 12 miesiącach od ogłoszenia ustawy, co w praktyce oznacza połowę 2014 roku. Już w roku 2012 przewiduje się wydatek 250 000 zł na zadania związane z wytworzeniem specjalnego oprogramowania i zakupem sprzętu komputerowego niezbędnych do utworzenia centralnej bazy danych zawartych w sprawozdaniach. Ministerstwo planuje w sumie 100 nowych etatów w związku z wdrożeniem f-gazów. Koszty Państwa na utrzymanie urzędników od f-gazów mają wynieść blisko 55 mln zł !  300 tys zł rocznie za gromadzenie sprawozdań. Chyba akonto dochodów z łupków te wydatki.

Ciekawa jest kwestia proponowanych kar złagodzonych w stosunku do propozycji z ubiegłego roku o 30%. Oto propozycja Ministerstwa:

2.11. Kary pieniężne
Rozporządzenie (WE) nr 842/2006 wymaga, aby państwa członkowskie wprowadziły do krajowych systemów prawnych kary, które będą stosowane w przypadkach naruszeń przepisów wspólnotowych oraz krajowych. Kary powinny być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.
W związku z tym proponuje się następujące administracyjne kary pieniężne:
1. Karę pieniężną w wysokości 3000 zł za:
1) nieprzekazanie sprawozdań lub ich kopii, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 842/2006;
2) wprowadzenie do obrotu, wbrew przepisowi art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, urządzenia lub produktu wymienionego w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia bez odpowiedniej etykiety oraz instrukcji obsługi;
3) nieetykietowanie lub nieetykietowanie w języku polskim urządzeń, systemów ochrony przeciwpożarowej lub gaśnic wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) niezapewnienie sporządzenia w terminie Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej dla urządzeń lub systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających 3 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych;
5) niezapewnienie, że wpisu danych do Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej dokonuje osoba z odpowiednim certyfikatem;
6) niezapewnienie wprowadzenia w terminie do Karty Urządzenia lub Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej, odpowiednich danych;
7) nieprzekazanie danych zawartych w Karcie Urządzenia lub Karcie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej do Centralnego Rejestru Operatorów;
8) nieprowadzenie wykazu kart urządzeń lub wykazu kart systemów ochrony przeciwpożarowej;
9) nieprzechowywanie wykazu kart urządzeń lub wykazu kart systemów ochrony przeciwpożarowej w miejscu funkcjonowania tych urządzeń lub systemów;
10) nieprzekazywanie lub nieprzekazywanie w terminie wyspecjalizowanej jednostce sprawozdań dotyczących fluorowanych gazów cieplarnianych.
2. Karę pieniężną w wysokości 5 000 zł za:
1) niepoinformowanie o zamiarze prowadzenia szkoleń albo przeprowadzania egzaminów dla osób ubiegających się o certyfikat dla personelu, a także zamiarze zaprzestania prowadzenia tych szkoleń albo przeprowadzania egzaminów albo wydawania certyfikatów dla personelu, w formie
pisemnego zgłoszenia, jednostki certyfikującej w terminie 30 dni przed rozpoczęciem pierwszego szkolenia lub egzaminu, albo zaprzestaniem prowadzenia szkolenia lub przeprowadzania egzaminów;
2) napełnienie systemu klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych przed dokonaniem naprawy zapewniającej odpowiednie uszczelnienie zapobiegające wyciekom fluorowanych gazów cieplarnianych z tego systemu w ilości odbiegającej od normalnej;
3) nieposiadanie certyfikatu dla personelu lub certyfikatu tymczasowego dla personelu przy wykonywaniu czynności wymagających posiadania takiego certyfikatu;
4) dokonanie odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, bez uzyskania odpowiedniego zaświadczenia.
3. Karę pieniężną w wysokości 10 000 zł za:
1) prowadzenie szkoleń bez spełnienia wymogów określonych w projektowanej ustawie dla podmiotów prowadzących szkolenie;
2) zadeklarowanie spełnienia warunków określonych w przepisach wspólnotowych oraz ustawie we wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorstw w przypadku niespełniania takich wymagań;
3) wydawanie zaświadczeń bez spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu Komisji i projektowanej ustawie dla podmiotów prowadzących szkolenia w celu wydania zaświadczeń;
4) niezapewnienie, wbrew art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, aby fluorowane gazy cieplarniane zawarte w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych klimatyzacyjnych i pompach ciepła, w tym w ich obiegach lub stacjonarnych systemach ochrony przeciwpożarowej, były kontrolowane pod względem wycieków, zgodnie z założonym harmonogramem, przez personel posiadający odpowiednie certyfikaty;
5) niezainstalowanie, wbrew przepisom art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, w zawierających 300 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych:
a) stacjonarnych urządzeniach chłodniczych klimatyzacyjnych i pompach ciepła, w tym ich obiegach,
b) stacjonarnych systemach ochrony przeciwpożarowej zainstalowanych przed dniem 4 lipca 2007 r.
- systemu wykrywania wycieków lub, z zastrzeżeniem przepisów art. 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, niezapewnienie, aby zainstalowany system wykrywania wycieków był kontrolowany co najmniej raz na 12 miesięcy w celu zapewnienia właściwego działania;
6) niewprowadzenie, wbrew przepisowi art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, w życie uzgodnień dotyczących właściwego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w:
a) stacjonarnych urządzeniach chłodniczych klimatyzacyjnych i pompach ciepła,
b) stacjonarnych systemach ochrony przeciwpożarowej i gaśnicach,
c) stacjonarnych urządzeniach zawierających rozpuszczalniki,
d) stacjonarnych rozdzielnicach wysokiego napięcia
- w celu zapewnienia ich recyklingu, regeneracji lub zniszczenia, przez personel posiadający odpowiednie certyfikaty;
7) niedokonanie przez osobę wykorzystującą pojemnik zawierający fluorowane gazy cieplarniane, nadający się lub nienadający się do ponownego napełnienia, którego okres użytkowania dobiega końca, uzgodnień w celu poprawnego odzysku wszelkich pozostałości gazów jakie on zawiera, w celu zapewnienia ich recyklingu, regeneracji lub zniszczenia;
8) niezapewnienie, wbrew przepisowi art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 842/2006 oraz przepisom projektowanej ustawy, dokonania odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych zawartych w innych produktach i urządzeniach z uwzględnieniem sprzętu ruchomego, o ile nie służy on celom operacji wojskowych, w zakresie w jakim jest to technicznie wykonalne i nie powoduje nieproporcjonalnie wysokich kosztów, przez personel posiadający odpowiednie certyfikaty, w celu zapewnienia ich recyklingu, regeneracji lub zniszczenia;
9) niezapewnienie, wbrew przepisowi art. 4 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, dokonania odzysku do celów recyklingu, regeneracji lub zniszczenia fluorowanych gazów cieplarnianych przed końcowym unieszkodliwieniem urządzeń oraz, w stosownych przypadkach, podczas ich serwisowania lub konserwacji;
10) przekazywanie, odpłatnie bądź nieodpłatnie, fluorowanych gazów cieplarnianych osobom prywatnym na ich własne potrzeby, z wyjątkiem przekazywania w ramach usługi instalacji, konserwacji lub serwisowania stacjonarnych i ruchomych urządzeń, systemów ochrony przeciwpożarowej, a także gaśnic i systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, udokumentowanej fakturą VAT.
4. Karę pieniężną w wysokości 20 000 zł za:
1) przeprowadzanie egzaminów bez spełnienia wymogów określonych dla jednostek oceniających personel w rozporządzeniach Komisji oraz w projektowanej ustawie;
2) nieposiadanie certyfikatu dla przedsiębiorstw przy prowadzeniu działalności wymagającej posiadania takiego certyfikatu;
3) niezapewnienie, wbrew art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, aby odpowiedni personel otrzymał niezbędny dla danego zastosowania i wykonywanej czynności certyfikat;
4) przyjmowanie dostaw fluorowanych gazów cieplarnianych bez zapewnienia, ze dostawę taką będzie odbierała osoba posiadająca certyfikat dla personelu, odpowiedni do wykonywanych przez tę osobę czynności związanych z fluorowanymi gazami cieplarnianymi lub w przypadku przedsiębiorców oferujących usługi serwisowe i naprawcze systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, osoba posiadająca zaświadczenie.
5. Karę pieniężną w wysokości 30 000 zł za:
1) wydawanie certyfikatów bez spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu Komisji i projektowanej ustawie dla jednostek certyfikujących;
2) stosowanie, wbrew przepisowi art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, heksafluorku siarki lub jego preparatów w procesie odlewania magnezu, a także do napełniania opon pojazdów ;
3) nieprzestrzeganie, wbrew przepisom art. 9 rozporządzenia (WE) nr 842/2006, zakazów wprowadzania do obrotu produktów i urządzeń wyszczególnionych w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 842/2006.

Wprowadzenie kar pieniężnych wydaje się być skutecznym narzędziem egzekwowania ustawowych obowiązków nałożonych na podmioty podlegające przepisom projektowanej ustawy.

*   *   *

Nie ma kary za rozmyślną emisję. Zaskakuje brak kary dla firmy handlowej z tytułu sprzedaży f-gazów "firmie z ulicy".  Jest natomiast kara wprowadzona na wniosek Stowarzyszenia i Krajowej Izby Gospodarczej Chłodnictwa i Klimatyzacji dla "osoby z ulicy".

Weź udział w sondzie, mając na względzie podaną powyżej wysokość kar. Proponowane 0 zł oznacza, że jest to głos przeciw wprowadzaniu kary dla firmy handlowej za sprzedaż f-gazów "firmie z ulicy".  >>>

Weź udział w sondzie w związku z proponowaną karą w wysokości 10 000 zł dla operatora za brak kontroli szczelności. Głos na 10 000 oznacza, że propozycję Ministerstwa popierasz.   >>> 

Weź udział w sondzie w związku z proponowaną karą w wysokości 20 000 zł dla operatora za angażowanie do prac wymagajacych certyfikatu jednostki jego nieposiadajace  Głos na 20 000 oznacza, że propozycję Ministerstwa popierasz.   >>> 

Projekt założeń zawiera wiele błędów (też arytmetycznych), do których odniesiemy się wkrótce.

Zmiany systemu tworzenia prawa w Polsce (po aferze hazardowej) umożliwiają każdemu wyrażenie opinii o projekcie, stąd zainteresowanym przesyłamy tekst (50 stron). Zapraszamy do zapoznania się z uwagami organizacji branżowych, gdyż w zasadzie nie straciły one na swojej aktualności.


 Tematy powiązane:

Zobacz komentarze na forum